Red

6.7K 451 419
                  

-Louis Top

-5.3k Words

اخطار

این وان شات شامل خون، خونریزی، توصیف واضح و بی پرده ی قتل، وحشی بازی، باز هم خون و کلا خونه. اگر روحیه ی حساس دارید به هیچ وجه نخونین.

این وان شات دو نفری نوشته شده.

ایده و نویسنده: vampire_sh17

نویسنده بخش سکس: DarwinLand

---

در تک تک نقاط سالن، عود روشنه، رایحه ی قوی گل یاس، در حال مقابله با اون بوی غریبه است...

مردم زیادی در جای جای اتاق دیده میشن، مرد های ثروتمند با اورکت های بلند و تیره رنگ، زن هایی که برای جلب توجه بیشتر، سر تا پاشون رو به عطر آغشته کرده ان و با کنجکاوی به دنبال خالق این اثر ها هستن... نوجوون هایی که با دقت به نقاشی ها نگاه می کنن...

و در راس سالن، جایی که به نسبت کم نور و خلوت تر بود. نقاش و پدیدآورنده ی تمام این آثار ایستاده بود... یک شلوار گشاد تیره به همراه پیراهنی به رنگ سرخ، در تن مرد دیده می شد. و موهای نسبتا بلندی که آزادانه بر روی شونه هاش رها شده بود، چهره ی بی نقصش رو زیبا تر جلوه می داد...

مرد گیلاس شراب قرمز رو به لب هاش نزدیک کرد و پس اینکه جرعه ای از اون نوشیدنی ِمرغوب نوشید، لب پایینیش رو به آرومی به دندون گرفت. با لذت به جمعیت رو به روش خیره شد و پوزخند پر رنگی زد...

همه چیز زیبا بود... دقیقا همونطوری که می خواست... شرابِ قرمز مرغوب، موسیقی بی کلامی که صدای ویلنسل بم تر از بقیه باشه... فرش قرمز... دیوار های تیره و از همه مهم تر، نقاشی های بی نظیری که نگاه تمام این مردم رو به خودشون جلب کرده بودن...

هری با افتخار به تمام این زیبایی ها نگاه می کرد، زیبایی هایی که مصوبشون، چیزی جز رنگِ قرمز نبود...

دختر جوونی به سمت هری اومد و در فاصله ی چند قدمی مرد ایستاد، با نگاهش که شیفتگی ازش می بارید به هری استایلز نگاه کرد و گفت:"سلام آقای استایلز. میشه ازتون امضا بگیرم؟"

Erection Syndrome [L.S]Where stories live. Discover now