Prologue

800 70 48
                  

*****

“You think I will fall for you? Huh! Dream on fucker!”

Taas noo niyang sabi sa akin.
Hindi ko alam kong matatawa ako o maiinis sa sinabi niya.

"Why so defensive?" I smirked.
"Bakit? Tingin mo kagusto-gusto ka rin? Wala ngang parte sayo ang maganda, eh. Kung hindi lang naging matangos iyang ilong mo, masasabi kong ALL FLAT ka."

She was stunned and her eyes widened in shock.

What now? Ang yabang mong magsalita akala mo hindi kita papatulan? Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng kung ano-ano.

"Hoy! Ang harap ko lang ang flat!" depensa niya.

"Ede, inamin mo ring flat ka.
FLAT! FLAT! FLAT!" pang-aasar ko.

Kumunot ang noo niya at inis na inis na tinignan ako.

I smirked once again, turned my back, and start walking.

"Walang hiya ka talaga!"

Napalingon ako at saktong paglingon ko ay dinamba niya ako. Kaya pareho kaming natumba.

"Ang yabang mo talaga kahit kailan!
Ang kapal ng mukha mong tawagin akong flat!"

Ngayon ay nakadagan na siya sa ibabaw ko at pinagsusuntok ako

Bayolente talaga ang babaeng ito kahit kailan. Hinawakan ko ang dalawa niyang kamay.

"If you do not stop. I'll fuck you! right here, right now!" pananakot ko sa kanya.

Mukhang tumalab naman kasi napahinto siya sa sinabi ko.

Nagpupumiglas siya sa hawak ko at
aalis na sana siya sa pagkakapatong sa akin, pero hindi ko binitawan ang mga kamay niya at mas lalo ko pang hinigpitan ang hawak.

Nang may maisip akong kalukuhan ay ipinalit ko ang pwesto naming dalawa at ngayon ay ako naman ang nakapatong sa kanya.

"Should I do it in here? Masasaksihan ng kalangitan, buwan at ang mga bituin kung paano kita paungulin." napalunok siya sinabi ko at halatang kinakabahan sa gagawin ko.

Nasa rooftop lang naman kami.
Tinignan ko siya sa mata, pababa sa ilong hanggang sa labi niya. Nang pamagmasdan ko ang buong itsura niya ay may isang bagay na pumasok sa isip ko. 

"You'll become Mrs. Fusco after this,"

I kissed her passionately, slowly brushing my lips against her and gently slip away my tongue inside. It is soft, hot and I'm longing for more.
I was about to remove my shirt when I suddenly woke up.

"Damn! What a fucking dream!"

Card Suits #1: Spades The Highest Suit Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon