DEAL ONE

11.7K 239 25

DEAL ONE

Isang oras matapos kunin ng mga anghel si Dennise upang ibalik sa langit..

 

The Angels..

“Nangyayari na ang nasa propesiya”

“Opo Ama. Lahat ng nangyayari ngayon ay ang nabasa ko sa pergaminong ibinigay nyo sa akin”

Kasalukuyang nakaharap at nakaluhod gamit ang isang tuhod si Archangel Azrael sa lupon ng mga tagahukom na kinabibilangan ng lahat kinatawan mula sa ibat ibang departamento ng mga anghel.

Nakaupo sila sa malalaki at mataas na upuan sampung hakbang pataas mula sa kinaroroonan ng pinuno ng mga death angels.

Mula sa kaliwa ay makikita ng kinatawan ng Virtues, Powers, Cherubim At seraphim. Sa gitna ay nakaupo ang Panginoong Ama na syang hari ng kalangitan. Sumond naman ang mga kinatawan ng Thrones, Dominions, Prinsipalities, Archangel at ang Angels.

“Ama sinabi ko na po sa inyo noon na lipulin na natin agad ang mga demonyo para hindi na mangyari ang nasa propesiya” sabi ng kinatawan Powers

“Gabriel.. hindi natin maaaring salungatin kung ano ang nasa propesiya. Kahit anong gawin natin ay mangyayari iyon dahil iyon ang nakatakda” sagot naman ng Ama

“Pero Ama –“

“Tama na Gabriel. Napupuno na ng ideyang paglipol ang isipan at puso mo. Alam ng Ama ang kanyang ginagawa. Hindi mo dapat siya pangunahan” awat dito ng kinatawan ng mga Thrones

Nagbulung-bulungan naman ang ibang mga kinatawan tungkol sa kumosyong nagaganap sa pagitan ng tatlong departamento.

“Ama patawad po. Nag-mula sa aming departamento ang isang kaganapang maglalagay sa panganib sa buong mundo at kalangitan” sabi naman ng kinatawan ng mga death angels.

Napatingin ang nakayukong si Archangel, sapagkat ang kinatawan ng kanilang departamento ay ang kanyang sariling ama.

“Wala kang dapat ihingi ng tawad Azraem. Lahat ng departamento ay alam kong ginagawa ang inyong makakaya upang magawa ng maayos at mabuti ang inyong mga tungkulin. Magtiwala lamang kayo at pinapangako kong ang dulo ng propesiya ay aayon sa atin”

“opo Ama. Salamat po Ama” sagot ng lahat ng kinatawan

“Maaari na kayong bumalik sa kanya kanya nyong departamento. Ang lahat ay makakatanggap ng pergamino tungkol sa pagtiitpong ito.”

Isa isa ng nagsitayuan ang mga kinatawan. Kanya kanyang grupo sa paglabas upang pag-usapan ang naging takbo ng pagtitipon.

“Azraem at Azrael maiwan kayo” tawag pansin ng Ama sa mag-amang death angels.

Agad namang tumalima ang mag-ama. Naglakad sila upang magpunta sa bukal ng katotohanan na tanging ang Amang hari ng kalangitan lamang at mga kinatawan ang nakakapunta

“Ama hindi po ako karapatdapat na tumapak sa lupain ng bukal na ito” nakayukod na sabi ni Azrael.

“Ako ang magsasabi kung sino ang hindi karapat-dapat. Halika na. Pormal kitang inaanyayahan na sumama sa amin” nakangiting sabi ng Ama sa pinuno ng mga Death angels.

Nung makating sila sa bukal ay umupo ang Ama sa isang malaking bato sa gilid nito. Agad naman lumuhod ang mag-ama sa harapan ng panginoon.

“halikayo sa aking tabi” sabi nito at tinapik pa an gmagkabilang espayo sa tabi nya.

Nag-aalangan man ay naupo rin ang mag-ama.

“Ama salamat po. Hindi ako karpat-dapat na maupo sa tabi ninyo” sabi ni Azrael

A Love for A Fallen Angel: Alyssa's Deal with the DemonsWhere stories live. Discover now