giai cấp công nhân

14.1K 0 4

Câu 5: Nêu sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nội dung và tiền đề khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam.

Trả lời:

Thế nào là giai cấp công nhân?

Giai cấp công nhân là một tập đoàn người ổn định hình thành tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của nền đại công nghiệp với phương thức sản xuất và quan hệ sản xuất hiện đại. Là lực lượng sản xuất chính tạo ra của cải chủ yếu cho xã hội và cải tạo xã hội

2 thuộc tính cơ bản của giai cấp công nhân;

Ø trực tiếp sử dụng các công cụ sản xuất hiện đại

Ø không có tư liệu sản xuất, bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư của sức lao động

các đặc điểm của giai cấp công nhân hiện đại

• có một ít tư liệu sản xuất

• xu hướng trí thức hoá

Thế nào là sứ mệnh lịch sử của một giai cấp?

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì?

Xoá bỏ mọi hình thức tư hữu, bóc lột. Xoá bỏ CNTB xây dựng CNXH

2 giai đoạn của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Xoá bỏ chủ nghĩa tư bản

tập hợp quần chúng nhân dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

So sánh với sứ mệnh lịch sử của các giai cấp trước đây

Xây dựng xã hội công bằng, dân chủ văn minh

tiền đề khách quan quy định sứ mệnh lịch sủ của giai cấp công nhân

địa vị kinh tế xã hội của giai cấp công nhân

Ø phương diện lực lượng sản xuất: là lực lượng sản xuất xã hội tiến bộ

Ø phương diện quan hệ sản xuất: là g/c trực tiếp đối kháng với CNTB vì ko có TLSX

Ø tổng thể: lợi ích của giai cấp công nhân phù hợp với lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân lao động

đặc điểm chính trị xã hội của g/c cn

v lực lượng sản xuất tiên tiến

v - đại diện lực lượng sản xuất tiến bộ

v - gắn với hoạt động công nghiệp khoa học trình độ cao

v - Mở rộng giao lưu

v -phù hợp với lợi ích chung

v có tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết

v

v là g/c triệt để cách mạng

v - Tiếp thu cái tiến bộ xoá bỏ cái cũ

v - giải phóng mình đồng thời giải phóng toàn xã hội

v có bản chất quốc tế

liên hệ với giai cấp công nhân Việt Nam

đặc điểm của g/c cn Việt Nam

> có đảng và Chủ nghĩa Mác Lênin soi đường

> có liên minh tự nhiên với g/c nd

> có truyền thống đấu tranh

ảnh hưởng của các đặc điểm giai cấp công nhân đến thực hiện sứ mệnh lịch sử g/c cn

hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành TW khoá 7:

Cùng với quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá phải xây dựng giai cấp công nhân phát triển về số lượng, giác ngộ về chính trị, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt năng suất hiệu quả cao, làm tròn sứ mệnhcủa mình.

giai cấp công nhânĐọc truyện này MIỄN PHÍ!