Łzy

119 11 0
                  

słona woda

leci po policzkach

wyrażając emocje

których nie umiemy określić

1000 myśliWhere stories live. Discover now