56 cau hoi va dap an tu tuong ho chi minh

5.5K 25 3

Câu 1. Câu 2. Câu 3. 

Câu 4. 

Câu 5. 

Câu 6. 

Câu 7. 

Câu 8. 

Câu 9. 

Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam và thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành và 

phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào? 

Phân tích ảnh hưởng của truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân 

loại đối với sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Phân tích vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với việc hình thành tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

Phân tích vai trò của nhân tố chủ quan (các phẩm chất riêng của Người) trong 

việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Hãy trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Dựa trên cơ sở nào để khẳng định đến năm 1930, tư tưởng Hồ Chí Minh đã 

được hình thành về cơ bản? 

Các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh được phân 

định theo những căn cứ nào? 

Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh? 

Câu 10. Hãy kể tên các tác phẩm, bài viết lớn của Hồ Chí Minh ? 

Câu 11. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc. 

Câu 12. Chứng minh rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền của các dân tộc vừa mang 

        tính cách mạng, khoa học vừa mang tính nhân văn sâu sắc. 

Câu 13. Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân 

        tộc. 

Câu 14. Phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng 

        dân tộc. 

Câu 15. Vì sao phải vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc vào sự nghiệp 

        đổi mới hiện nay ở nước ta. 

Câu 16. Không có gì quý hơn độc lập, tự do hay còn có gì quý hơn độc lập tự do? Chứng 

        minh trả lời.

Câu 17. Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. 

Câu 18. Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của chủ 

        nghĩa xã hội. 

Câu 19. Nhận thức của anh (hay chị) về quan niệm của Hồ Chí Minh về mục tiêu và 

        động lực của chủ nghĩa xã hội 

56 cau hoi va dap an tu tuong ho chi minhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!