Chapter Four

1.4K 100 8
                         

Chapter Four

Altamirano? 

Nagkatinginan kami ni Alicia. Alam kong parehas kami ng iniisip. 

“Are you related to Don Alejandro?” tanong ni Alicia kapagkuwan. 

Ako’y nanatiling nakatingin sa kaniya. It’s my first time meeting an Altamirano aside from the Don. Ang sabi-sabi’y nag-migrate na ang pamilya sa estados unidos at and Don lamang ang naiwan upang mamahala ng kanilang ari-arian. Ilang beses ko ng nakita ang Don sa mga salu-salo ngunit parati lamang siyang mag-isa kaya hindi ako makapaniwala na may Altamirano sa aking harapan. 

No wonder he’s good looking. It runs in their blood. 

“He’s my grandfather,” simple niyang sagod.

“Sino si Don Alejandro? May mga ganoon pa pala rito?” sabat ni Anika. 

Umiwas ako ng tingin bago inaya ang mga kaibigan na umuwi. Anika looked at me exasperated but I’m just tired and I wanted to rest. 

“May dala ba kayong sasakyan? Do you want me to drive you home?” tanong niyang muli. 

Huminto ako bago lumingon sa kaniya. He stared at me. Hindi ko talaga alam kung bakit ayaw kong tinitignan niya ako. Ayaw kong nakatingin sa akin ang mga mata niya. 

“May sasakyan kami. Ayos lang talaga ako. Wala namang nangyaring masama,” sambit ko bago nagsimulang maglakad papunta sa aming van. 

Narinig kong nag-usap pa sila ngunit pagod na talaga ako. 

We stayed in Alicia’s room. Malaki ang kwarto niya sa kanilang Mansion. This is what I call a Mansion. Noong una kong punta rito ay halos maligaw ako dahil sa dami ng paikot ikot. Napakaraming kwarto at  living room ng kanilang tahanan. Hindi ko nga alam kung lahat ba iyon ay nagagamit. 

My sister insisted na sa isang kwarto malapit sa kanila ako magpahinga ngunit ayaw ko namang iwan ang dalawa. Lalo na at napakarami na namang tanong ni Anika. 

“Napakayaman nila!” suminghap si Alicia sa lakas ng boses ni Anika. Mabuti na lamang at soundproof ang kaniyang kwarto. 

She keeps on researching about the Altamirano’s. She’s so curious about them. Tingin ko ay isang tao lang naman ang husto niyang makilala doon. 

“Sila ang may pinakamalaking lupain sa probinsiyang ito pero ang Don lamang ang naiwan upang mamahala. I heard that they left this place. Some said that it is the Don's fault,” dagdag ni Alicia. 

Hindi ko iyon alam. 

“Sabi nila ay kaya naiwan daw ang Don dito dahil nag-loko ito. She cheated on her wife that’s why her only son left this place.” dagdag pa ni Alicia. 

Anika stopped researching. Pabagsak niyang ibinaba ang callphone sa kama. 

“That’s sad,”

“Kwento kwento lang naman iyon. Masyadong faithful ang Don sa kaniyang asawa kaya hindi na siya muli pa nakapag-asawa. Narinig ko lamang iyon noong bata pa ako pero hindi ako naniwala,” ani Alicia. 

Umikot ako upang talikuran silang dalawa. I closed my eyes and tried to sleep. Ang alam ko lamang ay umalis sila ng lugar. Hindi ko na alam ang dahilan ng kanilang pag-alis. 

Hindi ko pa man nakukuha ang aking tulog ay agad na umuga ang aking hinihigaan. Anika laid beside me and kept on talking about that guy. I think she likes him that’s why she kept on researching. 

“But I think he likes you, Via” kumunot ang aking noo pero hindi ako bumaling sa kanila. 

“Yes. Sadly,” sagot ni Anika. I can feel them looking at me. 

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now