Chapter Three

1.5K 97 6
                         

Chapter Three

We stayed in our Mansion until lunch time. Hindi na namin kayang i-tolerate ang pagrereklamo ni Anika kaya nagdesisyon na kaming magpunta kanila Alicia.

Hindi na dapat ako sasama pa sa kanila ngunit ang sabi ni Anika ay mamamasyal kami. Hindi naman na tumanggi si Daddy dahil naroon naman ang aking pangalawang kapatid.

Nagpasabi pa ang Daddy na dadalaw sila sa susunod na araw sa Governor. They are good old friends. Maliban doon ay dadalawin na rin nila si Stefan, ang anak ni Ate Vida.

Hindi ko naman masisisi si Anika kung bakit na-boring siya sa amin. Wala naman kasing makikita kung hindi palayan at maisan. Iyon kasi ang pangunahin naming negosyo.

Maliban doon ay namimili pa ang Daddy ng mga palay sa kalapit baranggay upang gawing bigas na siyang ini-export nila sa iba't ibang lugar.

It's not big. Hindi katulad ng ibang mga rancho. The biggest here are the Altamirano's, the Buenaventura's, Dela Marcel's at mayroon pa sa parte kung saan malapit na sa Pangasinan ngunit hindi ko na kakilala pa iyon.

Minsan ko lamang sila nakikita tuwing may pagtitipon pero maliban doon, wala na.

"Kuhanan mo ako ng larawan doon," sambit ni Anika ng makarating kami sa flower garden.

Isa ito sa atraksiyon ng aming lugar. Noong bata pa lamang ako ay bali-balita na ang lugar na ito. Ang sabi sabi ay regalo raw ito ng may-ari sa kaniyang mapapangasawa ngunit hindi natuloy ang kanilang kasal.

Nobody claimed this land after that. Hindi ko alam kung myroon bang nagpapanatili ng lugar nito kaya nananatiling maganda ang mga halaman o sadyang maganda lamang ang tubo ng mga bulaklak sa lupaing ito?

Iba't ibang klase ang bulaklak na nakatanim rito. Paborito ko ang parte kung nasaan ang mga rosas. I just find it so surreal. Ang sabi kasi nila ay hindi nabubuhay ang ganitong bulaklak sa mainit na lugar.

I counted one to three out loud. She kept on changing her pose so I have to wait again before taking another shot. 

Kumuha pa ng larawan si Anika sa bawat parte ng garden. Natatawa na lamang kami sa kaniyang reaksiyon. Lumaki kasi siya sa Maynila. These things are new to her.

"Tara na?" tanong ni Alicia. Nakasilong siya sa isang puno.

Nilingon ko si Anika na parang walang balak umalis sa lugar. 

"Are we going to the river na or to the falls?" tanong niya sa amin.

Narinig ko ang marahas na pagsinghap ni Alicia. Handang handa na kasi talaga siyang umalis at umuwi.

"Hindi ba maaaring bukas na iyon?" sahestiyon ni Alicia. 

Ako man ay ramdam na ang pagod. Hindi naman malayo ang nilakad namin ngunit dahil dumagdag ang init ng panahon ay parang pagod na pagod na ako.

"Nag-swim suit pa naman ako!" parinig ni Anika sa amin ng maramdaman na parang wala na kaming balak pang mamasyal.

Muli kaming nagtinginan ni Alicia at sabay na bumuntong hininga.

"Let's just go. Para minsanan na rin ang pagod at hindi na tayo pabalik balik?" sahestiyon ko.

Tumago is Alicia.

I looked at Anika who is grinning from ear to ear. Nakuha na naman niya ang gusto. Pakiramdam ko talaga ay hindi siya nawawalan ng energy. Kanina pa kami palakad lakad.

Nakahinga ako ng maluwag ng maramdaman ang aircon ng sasakyan namin. We brought the van with us. Wala din namang marunong mag-drive sa aming tatlo kaya dinala na din namin si Kuya. 

Wrapped (Los Hacienderos #1)Where stories live. Discover now