For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Qhệ giữa quần chúng nhân dân với lãnh tụ

22.2K 7 7

Cần phải khẳng định rằng, mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lãnh tụ là

quan hệ biện chứng. Tính biện chứng của mối quan hệ trên biểu hiện:

Thứ nhất, tính thống nhất giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ. Không có phong

trào cách mạng của quần chúng nhân dân, không có các quá trình kinh tế, chính trị, xã

hội của đông đảo quần chúng nhân dân, thì cũng không thể xuất hiện lãnh tụ. Những cá

nhân ưu tú, những lãnh tụ kiệt xuất là sản phẩm của thời đại, vì vậy, họ sẽ là nhân tố

quan trọng thúc đẩy sự phát triển của phong trào quần chúng.

Thứ hai, quần chúng nhân dân và lãnh tụ thống nhất trong mục đích và lợi ích của

mình. Sự thống nhất về các mục tiêu của cách mạng, của hành động cách mạng giữa

quần chúng nhân dân và lãnh tụ do chính quan hệ lợi ích quy định. Lợi ích biểu hiện

trên nhiều khía cạnh khác nhau: lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị, lợi ích văn hóa... Quan

hệ lợi ích là cầu nối liền, là nội lực để liên kết các cá nhân cũng như quần chúng nhân

dân và lãnh tụ với nhau thành một khối thống nhất về ý chí và hành động. Lợi ích đó

vận động phát triển tùy thuộc vào thời đại, vào địa vị lịch sử của giai cấp cầm quyền mà

lãnh tụ là đại biểu, phụ thuộc vào khả năng nhận thức và vận dụng để giải quyết mối

quan hệ giữa các cá nhân, các giai cấp và tầng lớp xã hội. Từ đó, có thể thấy rằng, mức

độ thống nhất về lợi ích là cơ sở quy định sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa

quần chúng nhân dân và lãnh tụ trong lịch sử.

Thứ ba, sự khác biệt giữa quần chúng nhân dân và lãnh tụ biểu hiện trong vai trò

khác nhau của sự tác động đến lịch sử. Tuy cùng đóng vai trò quan trọng đối với tiến

trình phát triển của lịch sử xã hội, nhưng quần chúng nhân dân là lực lượng quyết định sự

phát triển, còn lãnh tụ là người định hướng, dẫn dắt phong trào, thúc đẩy sự phát triển

của lịch sử.

Bởi vậy, quan hệ giữa quần chúng nhân dân và vĩ nhân lãnh tụ là biện chứng, vừa

thống nhất vừa khác biệt.

Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định vai trò quyết định của quần chúng nhân dân,

đồng thời đánh giá cao vai trò của lãnh tụ.

a) Vai trò của quần chúng nhân dân

Về căn bản, tất cả các nhà triết học trong lịch sử triết học trước Mác đều không

nhận thức đúng vai trò của quần chúng nhân dân trong trong tiến trình phát triển của

Qhệ giữa quần chúng nhân dân với lãnh tụĐọc truyện này MIỄN PHÍ!