Bản chất con người

14K 0 1

Những quan niệm cơ bản của triết học Mác-Lênin về con người

a) Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật với mặt xã

hội

Triết học Mác đã kế thừa quan niệm về con người trong lịch sử triết học, đồng thời

khẳng định con người hiện thực là sự thống nhất giữa yếu tố sinh học và yếu tố xã hội.

Tiền đề vật chất đầu tiên quy sự tồn tại của con người là giới tự nhiên. Cũng do đó,

bản tính tự nhiên của con người bao hàm trong nó tất cả bản tính sinh học, tính loài của nó.

Yếu tố sinh học trong con người là điều kiện đầu tiên quy định sự tồn tại của con người. Vì

vậy, có thể nói: Giới tự nhiên là "thân thể vô cơ của con người"; con người là một bộ phận

của tự nhiên; là kết quả của quá trình phát triển và tiến hoá lâu dài của môi trường tự nhiên.

Tuy nhiên, điều cần khẳng định rằng, mặt tự nhiên không phải là yếu tố duy nhất

quy định bản chất con người. Đặc trưng quy định sự khác biệt giữa con người với thế

giới loài vật là phương diện xã hội của nó. Trong lịch sử đã có những quan niệm khác

nhau phân biệt con người với loài vật, như con người là động vật sử dụng công cụ lao

động, là "một động vật có tính xã hội", hoặc con người động vật có tư duy... Những

quan niệm trên đều phiến diện chỉ vì nhấn mạnh một khía cạnh nào đó trong bản chất xã

hội của con người mà chưa nêu lên được nguồn gốc của bản chất xã hội ấy.

Với phương pháp biện chứng duy vật, triết học Mác nhận thức vấn đề con người

một cách toàn diện, cụ thể, trong toàn bộ tính hiện thực xã hội của nó, mà trước hết là

lao động sản xuất ra của cải vật chất. "Có thể phân biệt con người với súc vật, bằng ý

thức, bằng tôn giáo, nói chung bằng bất cứ cái gì cũng được. Bản thân con người bắt

đầu bằng sự tự phân biệt với súc vật ngay khi con người bắt đầu sản xuất ra những tư

liệu sinh hoạt của mình - đó là một bước tiến do tổ chức cơ thể của con người quy định.

Sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt của mình, như thế con người đã gián tiếp sản xuất ra

chính đời sống vật chất của mình"1.

Thông qua hoạt động sản xuất vật chất; con người đã làm thay đổi, cải biến giới tự

nhiên: "Con vật chỉ sản xuất ra bản thân nó, còn con người thì tái sản xuất ra toàn bộ

giới tự nhiên"2.

Tính xã hội của con người biểu hiện trong hoạt động sản xuất vật chất; hoạt động

sản xuất vật chất biểu hiện một cách căn bản tính xã hội của con người. Thông qua hoạt

Bản chất con ngườiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!