PROLOGUE

6.2M 97K 156K
                  


University Series #1: The Rain in España (complete)

University Series #2: Safe Skies, Archer (complete)

University Series #3: Chasing in the Wild 


This story contains spoilers for University Series #1 and #2. 


DISCLAIMER: This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, locales, and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.


This story is not affiliated with UST/ADMU/FEU/DLSU/other universities, UAAP team, UST Growling Tigers, and DLSU's Animo Squad. 


Please be advised that this story contains mature themes and strong language that are not suitable for very young audiences. Read at your own risk.

***

"I don't like this. Come up with another plan." 


Binalik ko ang folder na isang beses ko pa lang binuklat ngunit hindi kaagad nagustuhan ang bumungad na cover page. I sighed and massaged the bridge of my nose.


"Go," I dismissed the head of the marketing team. 


Sumandal ako sa aking swiveling chair at pumikit saglit. Wala pa yatang isang minuto nang may kumatok na muli sa opisina ko at nakita ko ang aking sekretarya, may dalang mga dokumento, at takot na naglalakad papalapit.


"Madam, kailangan daw po ng pirma n'yo," dahan-dahan niyang nilagay sa lamesa ko ang documents. 


Napabuntong-hininga ako ulit at umayos ng upo. My god! The job was stressing me out! Kababalik ko pa lang sa Pilipinas, ito na ang trabahong bumungad sa 'kin! Like what? Wala man lang bang pahinga? Walang welcome back party? Walang anything like that? 


Walang day in the spa? Well, at least I managed to change the color of my nail polish yesterday. Dark red na siya ngayon with white crystals. It looked pretty! Mas okay siya kaysa sa nail polish ko last week. Cream 'yon. I wanted a bold color!


"Have you talked to the owner of Mademoiselle about the limited-edition bag that I want?" I asked while signing the papers. 


"M-madam, they want to personally see you. They don't do delivers daw," kinakabahang sagot niya. 


Mas lalong nag-init ang ulo ko. I had been waiting for that bag to arrive! Two weeks na 'kong naghihintay at malalaman ko ngayong hindi pala na-order?! Goodness! I'll die early in this place out of stress! Sa kumpanyang 'to! Sa mga tao sa paligid ko!


"Okay," I calmly said. "Sa tingin ba nila, may oras akopara bumisita? No! They're not even that important! Akala mo naman! Kung ayaw nila, eh di huwag! Their loss, not mine!"


Patuloy lang akong nagrereklamo habang pumipirma. Hindi nagsalita ang sekretarya ko at pilit lang na nakangiti sa 'kin, kunwari'y nakikinig sa mga pinagsasasabi ko. She was probably already getting used to it. 

Chasing in the Wild (University Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon