Khái niệm Cách mạng xã hội

23.8K 3 7

Theo nghĩa rộng, cách mạng xã hội là sự biến đổi có tính chất bước ngoặt và căn

bản về chất trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, là phương thức thay thế hình thái kinh tế

- xã hội lỗi thời bằng hình thái kinh tế - xã hội cao hơn.

Theo nghĩa hẹp, cách mạng xã hội là việc lật đổ một chế độ chính trị đã lỗi thời,

thiết lập một chế độ chính trị tiến bộ hơn.

Dù theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp, giành chính quyền vẫn là vấn đề cơ bản của mọi

cuộc cách mạng xã hội. Bởi vì, chỉ khi nào giành được chính quyền, giai cấp cách mạng

mới xác lập được nền chuyên chính của mình, tiến tới bảo đảm được quyền lực của

mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tiến hóa xã hội cũng là hình thức phát triển của xã hội. Nhưng khác với cách

mạng xã hội, nó là quá trình phát triển diễn ra một cách tuần tự, dần dần với những biến

đổi cục bộ trong một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Song tiến hóa xã hội và cách

mạng xã hội thống nhất biện chứng với nhau: cách mạng xã hội chỉ trở thành tất yếu

lịch sử khi những tiền đề của nó được tạo ra nhờ tiến hóa xã hội. Ngược lại, cách mạng

xã hội mở đường cho tiến hóa như là những quá trình kế tiếp nhau không ngừng trong

sự phát triển của xã hội.

Cải cách xã hội cũng tạo nên sự thay đổi về chất nhất định trong đời sống xã hội,

nhưng khác về nguyên tắc với cách mạng xã hội ở chỗ: cải cách xã hội chỉ tạo nên

những biến đổi riêng lẻ, bộ phận trong khuôn khổ chế độ xã hội đang tồn tại; những cải

cách xã hội có ý nghĩa thúc đẩy quá trình tiến hóa tạo tiền đề dẫn tới cách mạng xã hội.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, trong các chế độ xã hội có đối kháng giai cấp, phần lớn

những cải cách xã hội là kết quả của phong trào đấu tranh của lực lượng tiến bộ, và

trong những hoàn cảnh nhất định, chúng trở thành những bộ phận hợp thành của cách

mạng xã hội.

Đảo chính là thủ đoạn giành quyền lực nhà nước bởi một cá nhân hoặc một nhóm

người nhằm xác lập một chế độ xã hội có cùng bản chất. Đảo chính không động đến chế

độ xã hội và không phải là phong trào cách mạng của quần chúng, cho nên đảo chính

khác hoàn toàn với cách mạng xã hội.

Khái niệm Cách mạng xã hộiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!