Chức năng của nhà nước

83.6K 12 11

Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện ở các chức năng của nó. Tùy theo

góc độ khác nhau, chức năng của nhà nước được phân chia khác nhau. Dưới góc độ tính

chất của quyền lực chính trị, nhà nước có chức năng thống trị chính trị của giai cấp và

chức năng xã hội. Dưới góc độ phạm vi tác động của quyền lực, nhà nước có chức năng

đối nội và chức năng đối ngoại.

a) Chức năng thống trị chính trị của giai cấp và chức năng xã hội

Chức năng thống trị chính trị của giai cấp - chức năng giai cấp - là chức năng nhà

nước làm công cụ chuyên chính của một giai cấp nhằm bảo vệ sự thống trị giai cấp đó

đối với toàn thể xã hội. Chức năng giai cấp của nhà nước bắt nguồn từ lý do ra đời của

nhà nước và tạo thành bản chất chủ yếu của nó.

Chức năng xã hội của nhà nước là chức năng nhà nước thực hiện sự quản lý những

hoạt động chung vì sự tồn tại của xã hội, thỏa mãn một số nhu cầu chung của cộng đồng

dân cư nằm dưới sự quản lý của nhà nước.

Trong hai chức năng đó thì chức năng thống trị chính trị là cơ bản nhất có vai trò

chi phối chức năng xã hội phải phụ thuộc và phục vụ cho chức năng thống trị chính trị.

Giai cấp thống trị bao giờ cũng biết giới hạn kiện toàn cách thực hiện chức năng xã hội

trong khuôn khổ lợi ích của mình. Song, chức năng xã hội lại là cơ sở cho việc thực

hiện chức năng giai cấp; bởi vì chức năng giai cấp chỉ có thể được thực hiện thông qua

chức năng xã hội. Ph. Ăngghen viết "ở khắp nơi, chức năng xã hội là cơ sở của sự thống

trị chính trị; và sự thống trị chính trị cũng chỉ kéo dài chừng nào nó còn thực hiện chức

năng xã hội đó của nó"1.

b) Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại

Sự thống trị chính trị và sự thực hiện chức năng xã hội của nhà nước thể hiện

trong lĩnh vực đối nội cũng như trong đối ngoại.

Chức năng đối nội của nhà nước nhằm duy trì trật tự kinh tế, xã hội, chính trị và

những trật tự khác hiện có trong xã hội. Thông thường điều đó phải được pháp luật hóa

và được thực hiện nhờ sự cưỡng bức của bộ máy nhà nước. Ngoài ra, nhà nước còn sử

dụng nhiều phương tiện khác (bộ máy thông tin, tuyên truyền, các cơ quan văn hóa,

giáo dục...) để xác lập, củng cố tư tưởng, ý chí của giai cấp thống trị, làm cho chúng trở

thành chính thống trong xã hội.

Chức năng đối ngoại của nhà nước nhằm bảo vệ biên giới lãnh thổ quốc gia và

thực hiện các mối quan hệ kinh tế, chính trị, xã hội với các nhà nước khác vì lợi ích của

giai cấp thống trị cũng như lợi ích quốc gia, khi lợi ích quốc gia không mâu thuẫn với

lợi ích của giai cấp thống trị. Ngày nay, trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, việc

mở rộng chức năng đối ngoại của nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt.

Cả hai chức năng đối nội và đối ngoại của nhà nước đều xuất phát từ lợi ích của

giai cấp thống trị. Chúng là hai mặt của một thể thống nhất. Tính chất của chức năng đối

nội quyết định tính chất chức năng đối ngoại của nhà nước; ngược lại tính chất và

những nhu cầu của chức năng đối ngoại có tác động mạnh mẽ trở lại chức năng đối nội.

Chức năng của nhà nướcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!