For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Bản chất của nhà nước

34K 1 3

Nhà nước ra đời tựa hồ đứng ngoài xã hội, làm cho xã hội tồn tại trong vòng trật

tự nhất định nhưng trên thực tế, chỉ giai cấp có thế lực nhất - giai cấp thống trị về kinh

tế mới có đủ điều kiện lập ra và sử dụng bộ máy nhà nước. Nhờ có nhà nước, giai cấp

này cũng trở thành giai cấp thống trị về mặt chính trị, và do đó có thêm những

phương tiện mới để đàn áp và bóc lột giai cấp khác. Vì thế, về bản chất "Nhà nước

chẳng qua chỉ là một bộ máy của một giai cấp này dùng để trấn áp một giai cấp khác"1,

là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác, là cơ quan

quyền lực của một giai cấp đối với toàn xã hội, là công cụ chuyên chính của một giai

cấp. Không có và không thể có nhà nước đứng trên các giai cấp hoặc nhà nước chung

cho mọi giai cấp. Nhà nước chính là một bộ máy do giai cấp thống trị về kinh tế thiết lập

ra nhằm hợp pháp hóa và củng cố sự áp bức của chúng đối với quần chúng lao động.

Giai cấp thống trị sử dụng bộ máy nhà nước để đàn áp, cưỡng bức các giai cấp khác

trong khuôn khổ lợi ích của giai cấp thống trị. Đó là bản chất của nhà nước theo nguyên

nghĩa, tức nhà nước của giai cấp bóc lột.

Theo bản chất đó, nhà nước không thể là lực lượng điều hòa sự xung đột giai cấp,

mà trái lại, nó càng làm cho mâu thuẫn giai cấp ngày càng gay gắt. Cũng theo bản chất

đó, nhà nước là bộ máy quan trọng nhất của kiến trúc thượng tầng trong xã hội có giai

cấp. Tất cả những hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội do nhà nước tiến hành, xét cho

cùng, đều xuất phát từ lợi ích của giai cấp thống trị.

Thực tế lịch sử đã chứng minh rằng, cho dù được che giấu dưới hình thức tinh vi

như thế nào, cho dù có bị khúc xạ qua những lăng kính phức tạp ra sao, nhà nước trong

mọi xã hội có giai cấp đối kháng cũng chỉ là công cụ bảo vệ lợi ích của giai cấp thống

trị.

Tuy nhiên cũng có trường hợp, nhà nước giữ được một mức độ độc lập nào đó đối

với cả hai giai cấp đối địch, khi cuộc đấu tranh giữa chúng đạt tới thế cân bằng nhất

định; hoặc nhà nước cũng có thể thực hiện sự thỏa hiệp về quyền lợi tạm thời giữa những

giai cấp để chống lại một giai cấp khác. Những trường hợp trên là có tính chất ngoại lệ và

tạm thời. Sự phát triển của nền kinh tế - xã hội nói chung và của cuộc đấu tranh giai cấp

nói riêng sẽ phá vỡ thế cân bằng giữa các giai cấp thù địch với nhau, sẽ phá vỡ sự thoả

hiệp tạm thời giữa các giai cấp với nhau và tất yếu sẽ tập trung quyền lực vào tay một

giai cấp nhất định.

Bản chất của nhà nướcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!