Nguồn gốc giai cấp

15.7K 3 1

Trong xã hội có nhiều nhóm xã hội khác nhau. Sự khác nhau ấy được phân biệt

bởi những đặc trưng khác nhau như giới tính, nghề nghiệp, chủng tộc, dân tộc... Những

khác biệt ấy tự nó không tạo ra sự đối lập về mặt xã hội. Chỉ có những giai cấp xuất

phát từ sự khác biệt căn bản về lợi ích mới tạo ra những xung đột xã hội mang tính chất

đối kháng. Mác chỉ ra rằng: "Sự tồn tại của các giai cấp chỉ gắn với những giai đoạn

phát triển lịch sử nhất định của sản xuất"1. Sự phân chia một xã hội thành giai cấp trước

hết là do nguyên nhân kinh tế.

Trong xã hội nguyên thuỷ, lực lượng sản xuất chưa phát triển, năng suất lao động

rất thấp, sản phẩm làm ra chưa đủ nuôi sống người nguyên thuỷ. Để tồn tại họ phải sống

nương tựa vào nhau theo bầy đàn lệ thuộc nhiều vào tự nhiên, giai cấp chưa xuất hiện.

Sản xuất ngày càng phát triển với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Công cụ

sản xuất bằng kim loại ra đời thay thế công cụ bằng đá, năng suất lao động nhờ đó tăng

lên đáng kể, phân công lao động xã hội từng bước hình thành, của cải dư thừa xuất hiện,

những người có chức quyền trong các thị tộc, bộ lạc đã chiếm đoạt của cải dư thừa làm

của riêng; chế độ tư hữu ra đời, bất bình đẳng về kinh tế nảy sinh trong nội bộ công xã,

đó chính là cơ sở của sự xuất hiện giai cấp.

Do có của cải dư thừa, tù binh bắt được trong các cuộc chiến tranh không bị giết

như trước. Họ được sử dụng làm nô lệ phục vụ những người giàu và có địa vị trong xã

hội, chế độ có giai cấp chính thức hình thành kể từ đó. Như vậy, sự xuất hiện chế độ tư

hữu là nguyên nhân quyết định trực tiếp sự ra đời giai cấp. Sự tồn tại các giai cấp đối

kháng gắn với chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến và chế độ tư bản chủ nghĩa.

Chủ nghĩa tư bản phát triển cao lại tạo tiền đề khiến cho sự thủ tiêu chế độ tư hữu, cái

cơ sở kinh tế của sự đối kháng giai cấp trở thành xu thế khách quan trong sự phát triển

xã hội. Đó là lôgíc khách quan của tiến trình phát triển lịch sử.

Nguồn gốc giai cấpĐọc truyện này MIỄN PHÍ!