Qluật sự phù hợp của qh SX với trình độ pt của LLSX

11.3K 1 0

Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt của phương thức sản xuất,

chúng tồn tại không tách rời nhau, tác động qua lại lẫn nhau một cách biện chứng, tạo

thành quy luật sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản

xuất - quy luật cơ bản nhất của sự vận động, phát triển xã hội.

Khuynh hướng chung của sản xuất vật chất là không ngừng phát triển. Sự phát

triển đó xét đến cùng là bắt nguồn từ sự biến đổi và phát triển của lực lượng sản xuất,

trước hết là công cụ lao động.

Trình độ lực lượng sản xuất trong từng giai đoạn lịch sử thể hiện trình độ chinh

phục tự nhiên của con người trong giai đoạn lịch sử đó. Trình độ lực lượng sản xuất

biểu hiện ở trình độ của công cụ lao động, trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng lao động

của con người, trình độ tổ chức và phân công lao động xã hội, trình độ ứng dụng khoa

học vào sản xuất.

Gắn liền với trình độ của lực lượng sản xuất là tính chất của lực lượng sản xuất.

Trong lịch sử xã hội, lực lượng sản xuất đã phát triển từ chỗ có tính chất cá nhân lên tính

chất xã hội hóa. Khi sản xuất dựa trên công cụ thủ công, phân công lao động kém phát

triển thì lực lượng sản xuất chủ yếu có tính chất cá nhân. Khi sản xuất đạt tới trình độ cơ

khí, hiện đại, phân công lao động xã hội phát triển thì lực lượng sản xuất có tính chất xã

hội hóa.

Sự vận động, phát triển của lực lượng sản xuất quyết định và làm thay đổi quan

hệ sản xuất cho phù hợp với nó. Khi một phương thức sản xuất mới ra đời, khi đó quan

hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự phù hợp của quan

hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là một trạng thái mà trong đó

quan hệ sản xuất là "hình thức phát triển" của lực lượng sản xuất. Trong trạng thái đó,

tất cả các mặt của quan hệ sản xuất đều "tạo địa bàn đầy đủ" cho lực lượng sản xuất

phát triển. Điều đó có nghĩa là, nó tạo điều kiện sử dụng và kết hợp một cách tối ưu giữa

người lao động với tư liệu sản xuất và do đó lực lượng sản xuất có cơ sở để phát triển

hết khả năng của nó.

Sự phát triển của lực lượng sản xuất đến một trình độ nhất định làm cho quan hệ

sản xuất từ chỗ phù hợp trở thành không phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản