Your best friend.

25.8K 255 181
                  

Izuku Midoriya:

Ochaco Uraraka.

Katsuki Bakugo:

Hanta Sero.

Shoto Todoroki:

Mina Ashido.

Denki Kaminari:

Mezo Shoji.

Eijiro Kirishima:

Tetsutetsu Tetsutetsu.

Shota Aizawa:

Nemuri Kayama. (Midnight)

Taishiro Toyomitsu:

Ryukyu.

Keigo Takami:

Rumi Usagiyama.

Bnha Boyfriend scenariosWhere stories live. Discover now