Cau 9: Phan tich dd, trach nhiem hanh chinh, ss HC vs HS

9.2K 4 4

Câu 9: phân tích đặc điểm, trách nhiệm hành chính

So sánh phân biệt trách nhiệm HC vs trách nhiệm HS

A /: khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm HC

Khái niệm:

Là 1 loại trách nhiệm PL, là những hậu quả pháp lí bất lợi NN quy định và áp dụng để xử lí các cá nhân, tổ chức khi những chủ thể này có hành vi vi phạm HC, xâm hại quy tắc quản lí NN trong các lĩnh vực của quản lí đời sống XH mà ko phải là tội phạm mà theo quy định của PL phải chịu xử lí HC

Đặc điểm:

-TNHC là loại TNPL có mức độ nghiêm khắc thấp hơn so vs TNHS

-TNHC đc áp  dụng để xử lí các cá nhân tổ chức có hành vi VPPL

-thẩm quyền áp dụng TNHC chủ yếu thuộc về các cơ quan HC NN và CBCC của các cơ quan HC

-thủ tục để áp dụng TNHC chủ yếu là thủ tục HC

-TNHC là loại TNpháp lí mà cá nhân, tổ chức VP phải chịu TN trước NN

B/ phân biệt trách nhiệm HC và trách nhiệm HS

Tính chất đặc điểm:

-          Giống:

+ TNHC và TNHS đều là những hậu quả pháp lí bất lợi mà chủ thể phải gánh chịu khi vi phạm pháp luật.

+ Đều là trách nhiệm của chủ thể trong quan hệ pháp luật đối với nhà nước.

-          Khác:

+TNHC được thể hiện thong qua quyết định hành chính hành vi hành chính hay quyết định kỉ luật của cá nhân tổ chức có thẩm quyền còn TNHS được phản ánh thong qua bản án hay quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

+ TNHC là loại trách nhiệm pháp lí được áp dụng để xử lí các vi phạm hành chính, TNHS là loại trách nhiệm pháp lí được áp dụng để xử lí các vi phạm hình sự do pháp luật hình sự quy định.TNHC có mức độ nghiêm khắc thấp hơn so với TNHS.

Thẩm quyền áp dụng và đối tượng áp dụng:

-          Giống:

 + Thẩm quyền áp dụng đều chủ yếu thuộc các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

 +  Đều có đối tượng chung là công dân.

- Khác:

 +Thẩm quyền xử lí VPHC có thể thuộc về cá nhân ( thủ trưởng, phó thủ trưởng, cán bộ công chức…) cũng có thể là các cơ quan trong bộ máy nhà nước ( ủy ban nhân dân, tóa án, cơ quan công an…). Trong khi đó thẩm quyền xử lí chỉ thuộc về hệ thóng tòa án, chỉ tòa án mới có thể ra quyết đinh để một người phải chiu trách nhiệm hình sự.

+ Đối tượng của TNHC là cá nhân ( cong dân Việt Nam,công dân nước ngoài, người không quốc tịch) va tổ chức vi phạm pháp luật hành chính. Còn đối tượng áp dụng trách nhiệm hình sự chỉ có thể là cá nhân, chủ thể rõ ràng vi phạm  PLHS.

+ Đối tượng của TNHC chủ yếu và quan trọng nhất là các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ công chức vi phạm PLHC, còn đối tượng của TNHS là mọi công dân có hành vi VPPLHS.