Hệ thống thông tin và các thành phần cơ bản

4.8K 0 0

1.Hệ thống thông tin và các thành phần cơ bản của 1 HTTT quản lý

Hệ thống thông tin là một tập hợp gồm nhiều thành phần mà mối liên hệ giữa các thành phần này cũng như liên hệ giữa chúng với các hệ thống khác là liên hệ thông tin với nhau.

Các hệ thống thông tin thông dụng

Trong thực tế, bốn hệ dưới đây thường được sử dụng. 

1.2.1 Hệ xử lý dữ liệu (DPS-Data Processing System)

Chức năng

•  Xử lý các giao dịch và ghi lại những dữ liệu cho từng chức năng đặc thù.

•  Dữ liệu đưa vào được thường xuyên cập nhật. Dữ liệu đầu ra định kỳ bao gồm các tài liệu hoạt động và báo cáo.

Hệ xử lý dữ liệu có tính cục bộ thường dành cho các cho các nhà quản lý cấp tác nghiệp. 

1.2.2 Hệ thông tin quản lý (MIS-Management Information System)

Hệ thông tin quản lý là một hệ thống thông tin được sử dụng trong các tổ chức kinh tế xã hội, hệ gồm nhiều thành phần, mỗi thành phần là một hệ thống con hoàn chỉnh.

Ví dụ: hệ thống thông tin quản lý trong một xí nghiệp có các hệ thống con là hệ

thống “Quản lý vật tư”, hệ thống “Quản lý tài chính”,..., hệ thống thông tin

quản lý trong một trường đại học có các hệ thống con là hệ thống “Quản lý vật

tư”, hệ thống “Quản lý đào tạo”, hệ thống “Quản lý NCKH”,...

Chức năng của MIS:

•  Hỗ trợ các chức năng xử lý dữ liệu trong giao dịch và lưu trữ.

•  Dùng một cơ sở dữ liệu hợp nhất và hỗ trợ cho nhiều chức năng.

•  Cung cấp cho các nhà quản lý các thông tin theo thời gian của hệ thống.

•  Có cơ chế bảo mật thông tin theo từng cấp độ có thẩm quyền sử dụng.

Cách xem xét tốt nhất một hệ thống thông tin quản lý là đặt nó trong mục đích của tổ chức đang sử dụng hệ thống đó, một trong các cách như vậy là nhìn hệ thống thông tin dưới góc độ của một hệ hỗ trợ ra quyết định. 

1.2.3 Hệ hỗ trợ quyết định (DSS- Decision Support System)

Mục đích của hệ là giúp cho tổ chức những thông tin cần thiết để ra quyết định hợp lý và đủ độ tin cậy.

  4Khả năng của hệ:

•  Cung cấp, sắp xếp các phương án theo tiêu chuẩn của người làm quyết định.

•  Cung cấp và phân tích dữ liệu, biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị một cách tự động.

•  Chọn lựa giúp một phương án tối ưu trên cơ sở các thông tin đưa vào.

Đặc trưng của DSS

•  Hỗ trợ các nhà làm quyết định trong quá trình ra quyết định.