Mối qhệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

144K 2 16

I- Co so ha tang va kien truc thuong tang

1. Co so ha tang

- Co so ha tang la toan bo nhung quan he san xuat hop thanh

co cau kinh te cua mot xa hoi nhat dinh. Khai niem co so ha tang

phan anh chuc nang xa hoi cua cac quan he san xuat voi tu cach la

co so kinh te cua cac hien tuong xa hoi.

- Co so ha tang bao gom quan he san xuat thong tri, nhung

quan he san xuat la tan du cua xa hoi truoc va nhung quan he san

xuat la mam mong cua xa hoi sau. Dac trung cho tinh chat cua

mot co so ha tang do quan he san xuat thong tri quy dinh.

- Trong xa hoi co doi khang giai cap thi tinh chat cua su doi

khang giai cap va su xung dot giai cap bat nguon tu trong co so ha

tang.

2. Kien truc thuong tang

- Kien truc thuong tang la toan bo nhung quan diem tu

tuong xa hoi, nhung thiet che tuong ung va nhung quan he noi tai

cua thuong tang hinh thanh tren mot co so ha tang nhat dinh.

- Moi yeu to cua kien truc thuong tang co dac diem rieng, co

quy luat phat trien rieng, nhung co lien he tac dong lan nhau va

deu nay sinh tren co so ha tang, phan anh co so ha tang, trong do

nha nuoc la bo phan co quyen luc manh me nhat cua kien truc

thuong tang. Chinh nho co nha nuoc ma tu tuong cua giai cap

thong tri moi thong tri duoc toan bo doi song xa hoi.

- Kien truc thuong tang cua xa hoi co doi khang giai cap bao

gom he tu tuong va the che cua giai cap thong tri, tan du cua cac

quan diem cua xa hoi truoc, cac quan diem va to chuc cua cac giai

cap moi ra doi, quan diem tu tuong cua cac tang lop trung gian.

He tu tuong cua giai cap thong tri quyet dinh tinh chat co ban cua

kien truc thuong tang trong mot hinh thai xa hoi nhat dinh. Tinh

chat doi khang ve quan diem tu tuong va cuoc dau tranh tu tuong

cua cac giai cap doi khang phan anh tinh chat doi khang cua co so

ha tang.

II- Quan he bien chung giua co so ha tang va kien truc

thuong tang

Moi hinh thai kinh te - xa hoi co co so ha tang va kien truc

thuong tang cua no, giua chung co moi quan he bien chung voi

nhau, trong do co so ha tang quyet dinh kien truc thuong tang va

kien truc thuong tang tac dong tro lai co so ha tang.

1. Co so ha tang quyet dinh kien truc thuong tang

- Co so ha tang sinh ra kien truc thuong tang. Co so ha tang

cua mot xa hoi nhat dinh nhu the nao, tinh chat cua no ra sao, giai

cap dai dien cho no the nao thi he thong tu tuong chinh tri, phap

Mối qhệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!