Hình thái ktế-XH.Sự pt của các hình thái ktế-Xh là 1 qtrình lịch sử

4.8K 4 0

I. Khai niem va cau truc cua hinh thai kinh te -

xa hoi

1. Khai niem hinh thai kinh te - xa hoi

Hinh thai kinh te - xa hoi la mot pham tru cua chu nghia

duy vat lich su, dung de chi xa hoi o tung giai doan phat trien lich

su nhat dinh, voi mot kieu quan he san xuat dac trung cho xa hoi

do phu hop voi luc luong san xuat o mot trinh do nhat dinh va voi

mot kien truc thuong tang duoc xay dung len tren nhung quan he

san xuat do.

2. Ket cau cua hinh thai kinh te - xa hoi.

Hinh thai kinh te - xa hoi la mot xa hoi cu the co ket cau

phuc tap, gom nhung yeu to co ban nhat la luc luong san xuat,

quan he san xuat va kien truc thuong tang trong su lien he tac

dong qua lai.

- Luc luong san xuat la nen tang vat chat - ky thuat cua moi

hinh thai kinh te - xa hoi. Su phat trien cua hinh thai kinh te - xa

hoi xet den cung la do luc luong san xuat quyet dinh.

- Quan he san xuat la quan he kinh te co ban, quyet dinh tat

ca moi quan he xa hoi khac, la tieu chuan khach quan de phan

biet che do xa hoi nay voi che do xa hoi khac. Moi hinh thai kinh te

- xa hoi co mot kieu quan he san xuat tuong ung voi mot trinh do

nhat dinh cua luc luong san xuat.

- Nhung quan he san xuat cua mot xa hoi cu the hop thanh

co so ha tang, tren do hinh thanh nen kien truc thuong tang xa

hoi, ma chuc nang xa hoi cua no la bao ve, duy tri va phat trien co

so ha tang da sinh ra no.

Ngoai nhung yeu to co ban cua xa hoi tren con co nhung

quan he khac nhu quan he dan toc, quan he gia dinh v.v..

II. Su phat trien cua cac hinh thai kinh te - xa hoi la mot qua

trinh lich su tu nhien

1. Su van dong, phat trien va thay the nhau cua cac hinh

thai kinh te - xa hoi trong lich su do su tac dong cua cac quy luat

khach quan chi phoi

Cac yeu to co ban hop thanh mot hinh thai kinh te - xa hoi co

quan he bien chung voi nhau hinh thanh nen nhung quy luat pho

bien cua xa hoi: quy luat ve su phu hop cua quan he san xuat voi

tinh chat va trinh do cua luc luong san xuat, quy luat co so ha

tang quyet dinh kien truc thuong tang v.v.. Chinh do su tac dong

cua cac quy luat do, ma cac hinh thai kinh te - xa hoi van dong

phat trien va thay the nhau tu thap len cao nhu mot qua trinh lich

su tu nhien.

2. Trong cac quy luat khach quan chi phoi su van dong va

phat trien cua cac hinh thai kinh te - xa hoi thi quy luat ve su phu