Giai cấp là j'?Vai trò của đấu tranh giai cấp?tính tất yếu

54.7K 4 9

I. Giai cap la gi?

1. Dinh nghia giai cap cua Lenin:

"Giai cap la nhung tap doan nguoi to lon khac nhau ve dia vi

cua ho trong mot he thong san xuat xa hoi nhat dinh trong lich su,

khac nhau ve quan he cua ho (thuong thi nhung quan he nay duoc

phap luat quy dinh va thua nhan) doi voi tu lieu san xuat, ve vai

tro cua ho trong to chuc lao dong xa hoi, va nhu vay la khac nhau

ve cach thuc huong thu va ve phan cua cai xa hoi it hoac nhieu ma

ho duoc huong. Giai cap la nhung tap doan nguoi ma tap doan nay

co the chiem doat lao dong cua tap doan khac do cho cac tap doan

co dia vi khac nhau trong mot che do kinh te - xa hoi nhat dinh".

2. Nhung dac trung co ban cua giai cap

Cac giai cap co dia vi khac nhau trong mot he thong san xuat

xa hoi nhat dinh; co quan he khac nhau doi voi tu lieu san xuat; co

vai tro khac nhau trong to chuc lao dong xa hoi; co phuong thuc va

quy mo khac nhau trong thu nhap cua cai xa hoi.

3. Y nghia, dinh nghia giai cap cua Lenin

Dinh nghia giai cap cua Lenin la co so dung dan de phan

dinh giai cap; phan tich cac quan he giai cap trong dau tranh giai

cap va lien minh giai cap; bac bo moi quan diem sai lam trong viec

phan chia giai cap trong xa hoi nhu quan diem phan chia giai cap

theo tai nang, theo nganh nghe, theo muc thu nhap, theo mau da,

v.v..

II. Vai tro cua dau tranh giai cap trong xa hoi co giai cap va

tinh tat yeu cua dau tranh giai cap trong thoi ky qua do

1. Nguyen nhan cua dau tranh giai cap

- Dau tranh giai cap nay sinh do su doi lap ve loi ich va dia vi

cua cac giai cap khac nhau trong mot he thong san xuat xa hoi

nhat dinh. Cac giai cap boc lot cua cac hinh thai xa hoi khac nhau

cung co the doi khang ve loi ich, nhu giua giai cap tu san va giai

cap phong kien. Nhung truoc su phan khang cua giai cap bi boc

lot, chung de dang lien ket voi nhau. Do do thuc chat cua doi

khang giai cap la doi khang loi ich giua giai cap bi boc lot va giai

cap boc lot.

2. Dau tranh giai cap la dong luc phat trien cua xa hoi co giai

cap

- Thong qua cuoc dau tranh giai cap, su xung dot giua luc

luong san xuat moi va quan he san xuat lac hau duoc giai quyet,

thuc hien buoc qua do tu mot che do xa hoi loi thoi sang che do moi

cao hon.

- Dau tranh giai cap la dong luc phat trien cua xa hoi co giai

cap khong chi the hien trong thoi ky cach mang xa hoi, ma con

trong thoi ky hoa binh. Nhung co nhung noi dung hinh thuc bieu