Bản chất con người.Mối qhệ giữa cá nhân-tập thể;cá nhân-XH

33.6K 6 0

I- Ban chat con nguoi

Truoc Mac, cac nha triet hoc coi ban chat con nguoi hoac la o

nguon goc than thanh cua no (chu nghia duy tam ton giao) hoac la

mot bo phan va la su the hien cao nhat cua gioi tu nhien (chu

nghia duy vat sieu hinh). Nguoc lai, triet hoc Mac coi "ban chat

con nguoi la tong hoa cac quan he xa hoi" va ban chat do cung bien

doi cung voi su phat trien cua xa hoi.

- Khi khang dinh ban chat con nguoi la tong hoa cac quan he

xa hoi, triet hoc Mac khong tuyet doi hoa mat xa hoi trong con

nguoi, ma cho rang con nguoi la thuc the thong nhat cua cai sinh

vat va cai xa hoi.

- Cai sinh vat la toan bo cac qua trinh sinh vat dien ra trong

con nguoi va ca cau tao giai phau cua no. Con cai xa hoi la cac

pham chat xa hoi cua con nguoi do cac quan he xa hoi tao ra nhu

biet lao dong, co ngon ngu, y thuc va tu duy.

+ Co so de xem xet su thong nhat giua cai sinh vat va cai xa

hoi la hoc thuyet cua Angghen ve cac hinh thuc van dong co ban

cua vat chat. Theo hoc thuyet nay, cac hinh thuc van dong cua vat

chat khac nhau ve chat, nen khong the quy hinh thuc cao vao hinh

thuc thap, va nguoc lai. Trong nhung he thong vat chat phuc tap

nhu co the song chang han, hinh thuc van dong cao (sinh vat)

quyet dinh cac hinh thuc thap (hoa hoc va vat ly), con cac hinh

thuc thap cung ton tai voi hinh thuc cao, nhung bi "loc vo" boi hinh

thuc cao.

+ Voi co so nhu vay, trong con nguoi, cai sinh vat la tien de,

dieu kien cua cai xa hoi. Thieu cai sinh vat, cai xa hoi khong the

ton tai va bieu hien ra duoc. Song, cai sinh vat trong con nguoi bi

bien doi boi cac xa hoi va mang tinh xa hoi. Nguoc lai, khi ra doi,

cai xa hoi co vai tro quyet dinh, che uoc cai sinh vat va quy dinh

ban chat xa hoi cua con nguoi.

- Voi quan diem nhat nguyen luan coi con nguoi la mot thuc

the sinh vat - xa hoi, triet hoc Mac da khac phuc ca hai quan diem

sai lam trong van de con nguoi: hoac la tu nhien hoa (sinh vat hoa)

con nguoi, tuc la tuyet doi hoa cai sinh vat, khong thay vai tro

quyet dinh la cai xa hoi; hoac la xa hoi hoa gian don con nguoi, tuc

la tuyet doi hoa cai xa hoi, khong thay duoc tien de tu nhien, sinh

vat trong con nguoi.

II- Quan he giua ca nhan va tap the

1. Ca nhan - ca the nguoi voi tinh cach la san pham cua su

phat trien xa hoi, la chu the cua lao dong, cua moi quan he xa hoi

va cua nhan thuc. Ca nhan la mot con nguoi hoan chinh trong su

thong nhat giua kha nang rieng co cua nguoi do voi chuc nang xa

hoi do nguoi do thuc hien. Trong moi quan he voi tap the, ca nhan

Bản chất con người.Mối qhệ giữa cá nhân-tập thể;cá nhân-XHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!