Chapter 1: The Surprise Note

248 21 13
                       

Nakatodo ang volume ng headset ko habang papasok sa gate ng school kaya hindi ko alintana ang sinabi ng guard sa akin. Tumango lamang ako rito bilang tugon kahit hindi ko naintindihan ang sinasabi niya. Sa hindi kalayuan natanaw ko si Kylo na papalapit sa akin. Nang malapit na siya sa akin tinanggal ko ang headset ko sa pagkakasuot sa akin at sinabit ito sa leeg ko. As usual, lumalangot na naman siya ng bubble gum.

"Hey, Faith!" nakangising salubong niya sa akin.

Tumigil ako sa paglalakad at hinayaan na lampasan ako ng mga estudyanteng kasabay ko sa paglakad. "Hey," pormal na bati ko sa kanya at hinawakan ang strap ng backpack ko.

"Did you see Gianna?"

Umiling ako. "Hindi pa," tugon ko at nilampasan siya para maglakad muli. Sumunod naman siya sa akin.

"Her gold digger girlfriend just dumped her last night."

"Edi mabuti," tugon ko.

Sa umpisa pa lang alam ko nang gagamitin lang siya ni Jonah para sa kaartehan. Kailan ba hindi nagdemand si Jonah ng mga mamamahaling gamit? Gianna was stupid to tolerate that spoiled brat, social climber.

"No, it's not. You don't know Gianna. She's worse when she's broken."

I'm weird but Gianna is weirder. It's her habbit to hurt herself when she's not okay. That's why she have become my friend. We're doing the same thing but she's worse.

Pagkapasok namin sa room, nagulat ako nang makita ko si Gianna na naroon, nakaupo sa puwesto niya at tahimik lang na tumitipa sa cellphone niya. Tagong tago na naman ang mga mata niya dahil sa mahabang bangs niya na abot hanggang ilalim ng mata niya bagamat maikling maikli ang buhok niya. She has a boyish style but she's cool and beautiful though.

"What's up?" ani Kylo sa kanya.

Nailipat naman ang tingin ni Gianna sa amin. Napatigil ako nang mapadako ang tingin ko sa pisngi niya. May mga pulang linya roon at alam kong laslas ang mga iyon. Sariwa pa ang mga sugat.

Ngumisi siya nang makita niya kami. Tinaas niya ang kamao niya para makipag-fist-bump sa amin ni Kylo.

"Kumusta?" sabi ko sa kanya.

Ngumiti siya ngunit ngiting aso iyon, tila ba sinasabi niya na "dapat pa bang itanong 'yon?" Hinintay ko siyang magsalita pero umiling lang siya at prenteng sinandal ang likod niya sa back rest ng upuan niya.

"What's your plan?" tanong ni Kylo sa kanya.

Walang emosyon na dinala niya ang hintuturo niya sa leeg niya at ginuhit iyon doon. Napailing lang ako at umupo sa tabi niya.

"Sabi ko naman sa 'yo, walang magandang maidudulot si Jonah," sabi ko sa kanya.

"I know. Sino ba namang magseseryoso sa atin? Itinatakwil nga tayo ng lipunan."

Natahimik lang ako at nilibot ang mata ko sa classroom namin. There I saw Wendy, the most beautiful classmate I've ever had. Alam ko na mali pero hindi ko mapigilan. I'm just really attracted to girls. Nagsimula ito noong tumungtong ako ng highschool. I find Wendy so cute like a Korean idol. I've been admiring her secretly.

"Kylo!" biglang may tumawag kay Kylo. Si Bruno iyon. Nilapitan siya nito ay tinapik sa balikat. "Ano, game tayo mamaya?"

"Sure," nakangising sagot ni Kylo.

"Let's inform Hans. Tara."

Binalingan kami ni Kylo. Tumango lang ako sa kanya. Doon siya naglakad palayo at sumunod kay Bruno.

"Look at this." Napabaling ako ng tingin kay Gianna nang magsalita siya. Nagbaba ako ng tingin sa pulsu-pulsuhan niya dahil nilislis niya ang sleeve ng school uniform niya. Nabunyag ang mga bagong laslas niya roon hanggang sa braso niya. Hindi mabilang ang mga iyon sa dami. "Have you ever tried this once?"

Against Our WillTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon