CHAPTER 10

708K 14.4K 554
                         

CHAPTER 10

CLARIANETTE was busy watching Runway in the master’s bedroom when Cleevan sit beside her on the bed. Binalingan niya ang asawa. Nakatutok ang mga mata nito sa TV. Ano naman kaya ang ginagawa nito rito?

Akala niya nasa trabaho ito dahil lunes ngayon. Nagising kasi siya na wala ito sa tabi niya. Wala rin ito noong nag-agahan siya.

Ibinalik niya ang atensiyon sa TV. "Anong ginagawa mo rito?" Hindi niya napigilang usisain ito. "Shouldn’t you be in the office? It's Monday."

"I have something important to do." Anito.

"Oh. Saan naman?" She asked in a nonchalant voice, but the truth is, she really wanted to know where he's going. Baka sa babae nito ito pupunta.  

Sa halip na sagutin ang tanong niya, inagaw nito ang remote na hawak niya at pinatay ang TV.

"Why did you do that for?" Tiningnan niya ito ng masama. "I love that show."

Sinubukan niyang agawin ang remote pero hindi siya nagtagumpay. "Ano ba! Cleevan, give me that remote!" Naiinis na sigaw niya rito.

Instead of giving her the remote, Cleevan throw it away. Nagkapaira-piraso ang remote. "I have something to tell you, so can you please shut up?"

Humalukipkip siya. "Kailangan bang itapon mo pa ang remote? Can’t you say it without throwing the remote away?" Inirapan niya ang asawa at pinagkrus ang dalawang braso sa harap ng dibdib niya.

Nakakainis talagang ang lalaking 'to. Inaabangan pa naman niya ang show na yun. Puwede naman niyang buksan muli ang TV pero alam niyang papatayin din nito iyon.

"Are you mad?" Tanong nito kapagkuwan.

"Pakialam mo naman!" Sikmat niya. "Nakakainis ka alam mo ba yun? Bakit ba hindi ka nalang pumasok sa opisina mo? Akala ko pa naman hindi kita makikita sa araw na 'to."

"Ayaw mo akong makita?" She heard a pain in his voice but she discarded it. Guni-guni lang niya iyon.

"Ayokong makita ka. Kaya puwede ba, umalis ka na." Pagtataboy niya rito.

"Ayoko nga. Sasamahan mo ako."

"Sasamahan kita?” Nakataas ang isang kilay na tumingin siya rito na parang nag-uuri. “Saan naman?" Naguhuluhan talaga siya sa lalaking ito. "Saan ka ba pupunta at kailangan pang kasama ako?"

"Basta. Maligo ka na." Utos nito na para bang isa itong hari.

Nakakainis!

Humalukipkip siya. "Ayoko. Sabihin mo muna sa’kin kung saan ka pupunta at kailangan pa kitang samahan."

Bumuntong-hining ito. "May bibilhan ako ng regalo at kailangan ko ang suhestiyon ng isang babae. Diba babae ka naman? Puwede ka namang hindi sumama." Kibit balikat na sabi nito. "Pero wala akong pagpipilian kundi magsama ng ibang babae."

Naningkit ang mga mata niya. Pakiramdam niya bina-blackmail siya nito.

"Are you blackmailing me?"

Cleevan smiled innocently. "Bahala kung anong isipin mo. Basta tumayo ka na riyan at maligo. You're wasting my time."

She glared at him. "If I am wasting your time, then leave."

Cleevan sighed. "Just take a bath. You're coming with me whether you like it or not. At kapag hindi kapa nakaligo after ten minutes, hihilain kita sa kotse at wala akong pakialam kung mukha kang bruha, basta sasama ka." Mariin nitong sabi.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon