Nội dung xây dựng Đảng

3.2K 1 1

Câu 4 Nội dung công tác xây dựng ĐCS VN.

1 Xây dựng Đảng về tư tưởng lý luân:

            Xây dựng Đảng về tư tưởng là giáo dục cho cán bộ Đảng viên đạo đức nhân sinh quan của g/c công nhân, giáo dục lòng trung thành dũng cảm đức hi sinh của người đảng viên với sự nghiệp cách mạng của Đảng & dân tộc.

            Xây dựng Đảng về lý luận là tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết kinh nghiệm cách mạng Việt Nam, làm sáng tỏ con đường đi lên CNXH ở VN đem học thuyết Mac – Lênin, đường lối chính sách của Đảng để giáo dục cán bộ đảng viên.

            HCM khẳng định CN Mac-Lênin là học thuyết của giai cấp công nhân, nhân dân lao động các dân tộc bi áp bức và giải phóng con người nói chung, là học thuyết nói về sự phát triển cảu xã hội loài người, đưa đến xóa bỏ nguồn gốc của bất công áp bức và bóc lột, Người khẳng định CN Mac-Lênin là tư tưởng hùng mạnh chỉ dạo Đảng chúng tôi, làm cho Đảng chúng tôi có thể trở thành hình thức tổ chức cao nhât của quần chúng lao động là hiện thân của trí tuệ danh dự & tương lai của dân tộc chúng tôi.

            Theo HCM chủ nghĩa Mac-Lênin là cốt là nền tảng tư tưởng và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng tức là phải nắm lấy CN Mac-Lênin, lâp trường quan điểm phương pháp của chủ nghĩa Mac-Lênin. Đồng thời phải dựa trên tinh hoa văn hóa dân tộc trí tệ thời đại, phải vận dụng sáng tạo chứ không được áp dụng máy móc kinh viện, giáo điều. Vì vậy người lưu ý:

             Hoc tập nghiên cứu tuyên truyền chủ nghĩa Mac-Lênin phải phù hợp với hoàn cảnh và đúng đối tượng.

            Vận dụng phù hợp điều kiện hoàn cảnh, lý luận phải gắn với thực tiễn

            Trong quá trình hoạt động Đảng phải chú ý học tập kế thừa kinh nghiệm tốt của các Đảng cộng sản khác, tổng kết kinh nghiệm của mình để bổ sung cho CN Mac.

            Đảng phải tăng cường đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của CN Mac-Lênin chống cơ hội giáo điều quan điểm sai trái phủ nhận CN Mac.

2 Xây dựng Đảng về chính trị.

            Theo HCM có nhiều nội dung như xây dựng đường lối chính trị, bảo vệ chính trị thực hiện nghị quyết xây dựng và phát triển hệ tư tưởng chính trị, lập trường chính trị trong đó xây dựng đường lói chính trị là các vấn đề cốt tử trong sự tồn tai & phát triển của Đảng.

            Xây dựng đảng vè đường lối chính trị là vấn đề quan trọng hàng đầu bởi đường lối chủ trưởng của Đảng đúng hay không sẽ ảnh hưởng tới tư tưởng tổ chức, quá trình phát triển mục tiêu lý tưởng và định hướng xây dungjwCNXH. Theo Người muốn xây dựng đường lối chính trị đúng đắn cần coi trọng và dựa trên cơ sở vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lênin và xu thế phát triển của thời đại, tiến hành tổng kêt học tập kinh nghiệm các nước anh em.

Nội dung xây dựng ĐảngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!