Tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc

5.9K 3 0

Câu 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc.

            Các luận điểm của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc:

·         Mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc:

-          Tính chất và nhiệm vụ

-          Mục tiêu

Đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân dành đọc lập dân tộc, thiết lập chính quyền của nhân dân mục tiêu cấp thiết ko phải là dành quyền lợi riêng biệt của mỗi giai cấp mà là quyền lợi chung của cả dân tộc, là mục tiêu chiến lược của đấu tranh dân tộc phù hợp với xu thế cách mạng thời đại dáp ứng nguyện vọng tự do của quần chúng nhân dân.

·         CMGPDT muốn thắng lợi phải đi theo con đường CM vô sản

-          Bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước đó:

GPDT theo phong kiến hay tư sản ko đáp ứng yêu cầu độc lập tự do của dân tộc bởi nó ko có phương pháp và đường lối đấu tranh đúng đắn

-          Cách mạng Tư sản không triệt để.

CMTS là cách mệnh không đến nơi đến chốn. Tiếng là cộng hòa dân chủ nhưng kì thực trong thì nó tươc lục công nông ngoài thì nó áp bức thuộc địa.

-          Con đường giải phóng dân tộc

HCM đến với học thuyết Mac-Lênin lựa chọn khuynh hướng chính trị vô sản

7/1920 người đọc bản luân cương các vấn đề dân tộc thuộc đia, người khẳng định: muốn cứu nước giải phóng dân tộc ko có con đường nào khác con dường cách mạng vô sản.

·         CMGPDT trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo

-          Cách mạng trước hét cần có Đảng

HCM khẳng định muốn giải phóng dân tộc trước hết phải có Đảng cách mênh để trong thì vận động ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy..

Cách mệnh phải hiểu phong triều thế giới, phải bày sách lược cho dân vậy nên sức cách mệnh phải tập trung, muốn tập trung phải có Đảng cách mệnh.

-          Đảng CSVN là người lãnh đạo duy nhất

Từ thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 10 Nga do Đảng cộng sản lãnh đạo. HCM nhận thức rằng: Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi trước hết phải có Đảng, đảng của giai cấp vô sản đồng thời là đảng của dân tộc Việt Nam, phải được xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của Lênin, lấy chủ nghĩa Mac Lêninlàm nề tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động.

Người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam thành một chính đảng của giai cấp công nhân có tổ chức kỉ luật nghiêm minh liên hệ mật thiết với quần chúng.Người nói:Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao dộng nghĩa là những người thợ thuyền dân cày và lao động trí ốc kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm tận lực phụng sự tổ quốc và nhân dân.

Tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!