Câu 14: Văn hóa là gì? Vai trò của văn hóa đối với cá nhân và XH ?

95.1K 24 8

Câu 14: Văn hóa là gì? Vai trò của văn hóa đối với cá nhân và XH ?

*Văn hóa là 1 hệ thống các giá trị chân lý ,chuẩn mực ,mục tiêu mà con ng cùng thống nhất vs nhau trong quá trình tương tác và hoạt động sáng tạo .Nó đc bảo tồn và chuyển hóa cho những thế hệ nối tiếp theo sau.

*Vai trò :

- Là cơ sở XH hóa các cá nhân: văn hóa đc thể hiện là những nhận thức của mối ng để đảm bảo sự hòa đồng của các cá nhân vào XH chung và năng lực lao động của các cá nhân để đảm bảo đời sống của chính họ. Con ng không thể tồn tại nếu tách rời tự nhiên cũng như con ng không thực sự là ng nếu tách rời môi trường văn hóa R.E.Park: “ con ng không sinh ra là ng ngay mà trở thành ng trong quá trình giáo dục ”

-Văn hóa là cơ sở phát triển kinh tế: Toàn bộ các yếu tố văn hóa (tài sản hữu hình và tài sản vô hình) đc biểu hiện trong lĩnh vực kinh tế là các cơ sở vật chất dùng cho sx kinh doanh và năng lực lao động của con ng, là cơ sở cho quá trình phát triển kinh tế ,XH. Nền văn hóa phát triển cao đồng nghĩa với ng lao động có năng lực cao .Do vậy xây dựng, phát triển nền văn hóa là nhiệm vụ của mỗi quốc gia.

-Văn hóa là nền tảng tinh thần của XH: Vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế ,XH .Các giá trị văn hóa tạo nên nền tảng vững chắc của XH đó là nền tảng tinh thần .Cái nền tảng đó tạo nên giá trị làm ng ,tạo nên sức mạnh ghê gớm của dân tộc, giúp dân tộc vượt qua thách thúc bạo tàn của thiên nhiên và giặc ngoại xâm .Cho thấy tinh thần đoàn kết mạnh mẽ trong chiến tranh và xây dựng đất nước.

-Văn hóa vs việc hoàn thiện con ng và XH :văn hóa là cơ sở hình thành nhân cách cá nhân .Các cá nhân tiếp nhận nên văn hóa và trở thành con ng XH. Con ng ngày càng hiểu biết đc đầy đủ quy luật vận động của tự nhiên ,XH và bản thân .Từ đó họ luôn làm chủ mình trong mọi tình huống.

-Văn hóa vs vấn đề hội nhập quốc tế: Thông qua giao lưu văn hóa XH quốc tế ,các nền văn hóa chắt lọc đc những tinh tú văn hóa của nhau và ứng dụng vào nền văn hóa của mình .Hội nhập quốc tế là cơ hội tốt nhất cho nên văn hóa giao lưu và học hỏi lẫn nhau để đưa thế giới lên nên văn minh ngày càng cao.

Câu 14: Văn hóa là gì? Vai trò của văn hóa đối với cá nhân và XH ?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!