Nucleic acid

1.2K 0 1

79

Chương 4

Nucleic acid

4.1. Thành phần hoá học của nucleic acid

Nucleic acid, vật chất mang thông tin di truyền của các hệ thống

sống, là một polymer được hình thành từ các monomer là nucleotide.

Trong nucleic acid có chứa các nguyên tố C, H, O, N và P. Hàm lượng P

từ 8- 10% Mỗi nucleotide gồm 3 thành phần kết hợp với nhau theo tỷ lệ

1:1:1, bao gồm: nhóm phosphate, đường pentose (là đường 5 carbon) và

một base nitơ (nitrogen).

4.1.1 Base nitơ (Nitrogen)

Các base nitơ (nitrogen) thuộc phân tử nucleic acid đều là dẫn xuất

của base purine hoặc pyrimidine. Các base purine gồm adenine (6-amino

purine) và guanine (2-amino, 6-aminopurine), các base nitơ pyrimidine

gồm thymine (2,6-dioxy, 5-methylpyrimidine), cytosine(2-oxy,6-

aminopyrimidine) và uracil (2,6 dioxypyrimidine).( Hình 4.1.)

Hình 4.1 Công thức cấu tạo của các base nitơ (nitrogen) trong nucleic acid

4.1.2 Đường pentose

Đường pentose trong nucleic acid gồm có hai loại là đường deoxyribose

và ribose. Sự có mặt của 2 loại đường này là một trong những đặc điểm để phân

biệt DNA và RNA.

4.1.3 Phosphoric acid

Là một acid vô cơ - H3PO4 80

Hình 4. 2. Công thức cấu tạo của hai loại đường pentose trong nucleic acid

4.1.4. Sự tạo thành nucleoside

Nucleoside là sản phẩm thuỷ phân không hoàn toàn của nucleic

acid. Nucleoside gồm có hai thành phần là đường pentose và một base nitơ

(nitrogen, thuộc purine hay pyrimidine). 81

Hình 4. 3. Cấu tạo hoá học của các nucleoside và nucleotide

4.1.5. Sự tạo thành nucleotide

Nucleotide cũng là sản phẩm thuỷ phân không hoàn toàn của

nucleic acid. Nucleotide gồm có ba thành phần: đường pentose, một base

nitơ (nitrogen) và phosphoric acid (Hình 4.3).

4.1.6. Sự tạo thành nucleic acid

Các nucleotide được nối với nhau bằng liên kết phosphodiester

Acide thông qua các nhóm OH ở vị trí C3'

và C5'

của đường pentose để

tạo thành một chuỗi dài gọi là polynucleotide. Do liên kết phosphodiester

được tao thành ở vị trí C3'

và C5'

nên chuỗi polypeptide có tính phân cực:

đầu 5'

Nucleic acidĐọc truyện này MIỄN PHÍ!