xoá đói giảm nghèo

1.9K 1 0

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH LÀO CAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 035/BC-UBND

Lào Cai, ngày 09 tháng 11 năm 2009

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO NĂM 2009

       Sau 3 năm thực hiện Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2006- 2010 theo Quyết định số 308/ĐA-UBND của UBND tỉnh công tác xoá đói giảm nghèo đã đạt những kết quả nhất định. Đặc biệt trong năm 2009, công tác này đã đạt nhiều kết quả tương đối khả quan. UBND Tỉnh xin được báo cáo về kết quả thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo năm 2009 như sau:

I, TÌNH HÌNH CHUNG

1.     Những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện

- Các cấp, các ngành đã triển khai đồng bộ các dự án, chính sách của Đề án

-  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực chỉ đạo, phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện các chính sách, dự án, đồng thời giám sát việc tổ chức thực hiện trên cơ sở phạm vi hoạt động và chức năng, nhiệm vụ quy định.

.- Công tác tuyên truyền đã được thực hiện đa dạng dưới các hình thức trực tiếp và gián tiếp thông qua các kênh và loại hình thông tin đại chúng.

2.     Những khó khăn trong quá trình thực hiện

-  Vẫn còn một bộ phận người nghèo do nhiều nguyên nhân mà chưa tiếp cận với nguồn; một số sử dụng nguồn vốn được vay chưa hiệu quả.

- Các mô hình khuyến nông trình diễn còn nhỏ lẻ, mức đầu tư thấp, một số thiếu điều kện hoặc chưa được tích cực nhân rộng.

- Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục còn quy định do nhiều ngành, nhiều cơ quan cùng thực hiện với những mức và phương thức hỗ trợ khác nhau (có đối tượng bằng tiền, có đối tượng bằng hiện vật) nên hạn chế trong công tác quản lý, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách.

- Cơ sở vật chất của các trạm y tế xã chưa được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, thiếu các công trình phụ trợ như bếp ăn, phòng trọ của người nhà bệnh nhân, một số nơi hầu hết các cán bộ y tế vừa mới vào nghề, ít kinh nghiệm, có nơi chủ yếu cán bộ được tăng cường từ nới khác nên ngôn ngữ giao tiếp hạnc hế, khó khăn trong việc chuẩn đoán và thăm khám bệnh dẫn đến chất lượng khám chữa bệnh hạn chế.Trong công tác thống kê danh sách, in và cấp phát thẻ BHYT do số lượng lớn, thiếu cán bộ chuyên trách ở cơ sở, một số địa phương chỉ đạo chưa sâu sát nên nhiều nơi còn chậm và sai sót trong khâu rà soát, ghi chép ban đầu.

- Công tác hỗ trợ đất sản xuất cho các hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn do quỹ đất còn hạn chế, việc tạo nguồn đất hỗ trợ cho các đối tượng cần nhiều thời gian để thực hiện, vì vậy trong năm kết quả đạt được còn thấp so với kế hoạch đề ra.

xoá đói giảm nghèoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!