Cách đan khăn len pp2

14.2K 1 0

kiểu 5

Gầy 39 mũi, (tổng số mũi chia hết cho 3 + 6)

Hàng 1-6: Mũi xuống

Hàng 7: 3 xuống, *1 xuống, 1 vòng, 1 mũi chập 2, lặp lại từ * cho đến khi còn 3 mũi, 3 xuống.

Lặp lại hàng 7 cho đến khi được chiều dài như ý. Kết thúc bằng 6 hàng mũi xuống. Đan kết thúc mũi.

kiểu 6

Gầy 40 mũi. Nếu muốn khăn rộng hơn thì tổng số mũi bằng 40 + 1 số chia hết cho 14, ví dụ 54, 68, 82, ... 

Đan 7 hàng mũi hạt gạo:

Hàng 1, 3, 5, 7 (mặt trái): * 1 lên, 1 xuống * cho đến hết hàng

Hàng 2, 4, 6 (mặt phải): * 1 xuống, 1 lên * cho đến hết hàng

Bắt đầu đan hoa văn:

Hàng 1 (mặt phải): B5, đan xuống cho đến khi còn 5 mũi, B5

Hàng 2, 4, & 6: B5, 2 lên , * (1 xuống, 1 lên)x2, 1 xuống, 2 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5

Hàng 3, 5, & 7: B5, 3 xuống, * 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 4 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 11 mũi, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 3 xuống, B5

Hàng 8: B5, 2 lên , * 12 xuống, 2 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5

Hàng 9: B5, 2 xuống, * 12 lên, 2 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5

Hàng 10: B5, đan lên cho đến khi còn 5 mũi, B5

Hàng 11, 13, & 15: B5, 2 xuống, * (1 lên, 1 xuống)x2, 1 lên, 2 xuống *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 5 mũi, B5

Hàng 12, 14, & 16: B5, 3 lên, * 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 4 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 11 mũi, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 3 lên, B5

Hàng 17: B5, 7 lên, * 2 xuống, 12 lên *, lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 14 mũi, 2 xuống, 7 lên, B5

Hàng 18: B5, 7 xuống, * 2 lên , 12 xuống * , lặp lại từ * đến * cho đến khi còn 14 mũi, 2 lên , 7 xuống, B5

Lặp lại từ hàng 1 đến hàng 18 cho đến khi được chiều dài như ý. Kết thúc ở hàng thứ 16.

Đan tiếp 7 hàng mũi hạt gạo:

Hàng 1, 3, 5, 7 (mặt phải): * 1 xuống, 1 lên * cho đến hết hàng

Hàng 2, 4, 6 (mặt trái): * 1 lên, 1 xuống * cho đến hết hàng

Đan kết thúc mũi.

Ghi chú:

B5 = 5 mũi đan như sau:

Mặt phải: (1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống) nếu ở đầu hàng; (1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên) nếu ở cuối hàng.

Mặt trái: (1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên) nếu ở đầu hàng; (1 xuống, 1 lên, 1 xuống, 1 lên, 1 xuống) nếu ở cuối hàng.

kiểu 8

Gầy 34 mũi (tổng số mũi = chia hết cho 4 + 2)

Hàng 1 và 3: 1 mũi dời lên, 1 lên, *2 xuống, 2 lên* cho đến hết 

Hàng 2 và 4: 1 mũi dời xuống, 1 xuống, *2 lên, 2 xuống* cho đến hết 

Hàng 5: 1 mũi dời lên, 1 lên, *đan mũi chập 2 xuống nhưng không tuột mũi ra khỏi que đan trái, đan tiếp 1 mũi xuống vào mũi đầu tiên, tuột 2 mũi ra khỏi que đan trái, 2 lên* cho đến hết 

Hàng 6: 1 mũi dời xuống, 1 xuống, *2 lên, đan mũi chập 2 xuống như trên*, lặp lại cho đến khi còn 2 mũi thì đan 2 xuống.

Lặp lại từ hàng 1 đến 6 cho đến khi được chiều dài khăn như ý.

kiểu 9

Bắt số mũi chia hết cho 3+2 (2 mũi này là để làm viền ^^). Mẫu đan là: 

- Mũi đầu tiên nhấc. Mũi cuối cùng đan lên.

- Còn trong hàng thì đan (K2,P1) cứ thế lặp lại cho hết hàng. Xong 

Đan kiểu này khăn rất mềm, dầy, lại được 2 mặt giống nhau nữa . Nhìn đơn giản nhưng cũng đẹp phết 

kiểu 7

-Số mũi chia hết cho 4, dư 2.

- Hàng 1: mũi đầu bỏ không đan, đan 2 k, vắt len sang, đan thêm 2 k

=> như vậy được 2 k, 1 mũi giả, 2 k (tổng cộng là 5 mũi với mũi giả

ở giữa)(không tính đến mũi đầu bỏ không đan). Que đan bên tay trái lấy

mũi giả ở giữa vắt sang 2 k như khi triết khăn vặy. (hay chính là lấy

mũi giả thứ 4 vắt sang, qua mũi thứ 5,6)

- Hàng 2: giống hàng 1.

Cách đan khăn len p2Đọc truyện này MIỄN PHÍ!