Repos ailleurs (Rest is Elsewhere)-(Die rus is elders) -Totius (1877 - 1953)

894 28 35

This one is so true even now. And the actual picture in my head has always been such a charming one that has stayed picture perfect and unchanged through the years. I love, love, love this poem so much...

 .

Repos ailleurs (Die rus is elders)          Repos ailleurs (Rest is Elsewhere)

In die eensame veld                                In the lonely veld

staan 'n tentjie klein,                                is a small tent

en daarnaas in die skeemring               and alongside it in the light of dusk

skuif die ligtende trein;                            moves an illuminated train;

ek sien in die tentjie,                                I see inside the little tent

deur die oop gordyn,                                through an open curtain

'n tafel met bordjies                                 a table set with little plates

en glasies fyn,                                          and dainty glasses

wat sag in die lig                                      that gleam softly

van die kersie skyn,                                 in the candle's glow

en ek dag: 'Was ek net                           and I think: 'If only I was

in die tentjie klein,                                    in that little tent

ek sou tog so gelukkig syn.                   'I would be so happy.'

Naas die eensame tent                         Next to the lonely tent

staan 'n meisie klein,                             stands a little girl

in stomme bewond'ring                         in mute admiration

van die ligtende trein;                             of the illuminated train;

sy sien my geniet                                    she sees me enjoy

my glansende wyn                                  my gleaming wine

en kost'like maal                                     and costly meal

by elektriese skyn;                                  by electric glow;

en ek raai die gedagte                           and I can guess the thoughts

van die meisie klein:                              of that little girl:

'Ag, was ek maar net                             'Oh, if only I could

in die vrolike trein,                                   be in that jolly train

ek sou tog o so gelukkig syn'.              I would be so happy.'

gecko jigRead this story for FREE!