Các phong cách lãnh đạo

1K 1 0

BÀI 10:CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO

Câu 1:KN lãnh đạo,cơ sở chủ yếu of lãnh đạo,những yếu tố cơ bản of quản lý,con đường dẫn đến thành công of người lãnh đạo

a)KN

lãnh đạo là sự tác động thúc đẩy và chỉ đạo người khác để đạt được những mục tiêu mà tổ chức đã đề ra,như vậy lãnh đạo không pải là 1 hoạt động riêng lẻ mà là hàng loạt những hoạt động kế tiếp lẫn nhau

b)cơ sở chủ yếu of lãnh đạo

-người lãnh đạo

-người được lãnh đạo

+biết tác động để thúc đẩy nv làm việc

+nv làm việc trong tinh thần tự giác,động viên họ làm việc khi họ có khó khăn…

+tạo cho bầu không khí làm việc thoải mái và hiệu quả trong công việc

c)những yếu tố cơ bản of quản lý

-quyền lực

-quyền hàn

-trách nhiệm

*quyền lực(có 8 loại)

-quyền lực of sự khen thưởng

-quyền lực về kinh nghiệm

-quyền lực về sự tham vấn

-quyền lực về thông tin

-quyền lực liên kết

-quyền lực về chức danh

-quyền lực hoàn thành công việc/ép buộc

-quyền lực pháp lý

*Quyền hạn

-quyền hạn được giao cho 1 người có chức vụ chính thức do 1 cá nhân có trách nhiệm và có thẩm quyền ra quyết định

-quyền hạn là mọi hình thức quyền lực hợp pháp,được phê chuẩn chính thức bằng văn bản

*Trách nhiệm

Là nghĩa vụ pải hoàn thành nhiệm vụ được giao

Cá nhân người quản lý chịu trách nhiệm với những kết quả do chức danh chức vụ tạo ra

d)Con đường dẫn đến thành công of người lãnh đạo

-biết dẫn dắt nv để hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ

-hăng hái và bền bỉ trong cv

-sáng tạo trong giải quyết vấn đề

-hòa hợp với mọi người

-tự tin

-chấp nhận hậu quả of việc làm

-thích hợp với stress

Có khả năng thấu cảm với người khác

Có khả năng vận dụng tình huống cụ thể với hoàn cảnh XH

Câu 2:Nhiệm vụ và chức năng of người quản lý/lãnh đạo,vai trò người quản lý,phong cách quản lý-lãnh đạo,phương pháp lãnh đạo quản lý

Các phong cách lãnh đạoĐọc truyện này MIỄN PHÍ!