tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

8.6K 5 0

 Tính độc lập tương đối của ý thức  hội

Tính độc lập tương đối của ý thức  hội

Ý thức  hội thuộc lĩnh vực đời sống tinh thần của  hội, bao gồm những tư tưởng, quan điểm, lý luận, tình cảm, tâm trạng… phản ánh tồn tại  hội trong những giai đoạn phát triển lịch sử nhất định.

Ý thức  hội là sự phản ánh tồn tại  hội của con người vào đời sống tinh thần chứ không phải toàn bộ đời sống tinh thần.

Tùy góc độ khái quát mà người ta chia ý thức  hội thành các bộ phận khác nhau. Ở góc độ trình độ và cấp độ của ý thức thì chia ý thức  hội thành:

Ý thức thông thường và ý thức lý luận.

+ Tâm lý  hội và hệ tư tưởng.

Ý thức  hội ra đời từ tồn tại  hội, nhưng sau khi ra đời nó lại có đời sống riêng, quy luật vận động riêng, do đó, nó có tính độc lập. Nhưng tính độc lập của ý thức  hội vẫn bị tồn tại  hội chi phối, vì vậy, sự độc lập của ý thức  hội chỉ là tương đối.

Tính độc lập tương đối của ý thức  hội biểu hiện ở những đặc điểm phản ánh của nó với tồn tại  hội. Nội dung tính độc lập tương đối của ý thức  hội được phân tích trên các phương diện chính sau đây:

Thứ nhất, ý thức  hội thường lạc hậu so với tồn tại  hội.

Một là, do bản chất của ý thức  hội chỉ là sự phán ánh của tồn tại  hội cho nên nói chung ý thức  hội chỉ có thể biến đổi sau khi có sự biến đổi của tồn tại  hội. Mặt khác, sự biến đổi của tồn tại  hội do sự tác động mạnh mẽ, thường xuyên và trực tiếp của hoạt động thực tiễn, diễn ra với tốc độ nhanh mà ý thức không thể phản ánh kịp.