câu 17 tác động của dl đến văn hoá - xã hội

8.7K 2 0

c. Về văn hoá - xã hội

Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới có nền văn hoá truyền thống

riêng, được tích tụ từ lâu đời. Du lịch là một hình thức quan trọng để các dân tộc

giao lưu nền văn hoá với nhau. Những yếu tố văn minh trong nền văn hoá nhân

loại càng kích thích phát triển những nét độc đáo của văn hoá dân tộc và văn hoá

dân tộc phát triển góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn hoá nhân loại.

Trong nền kinh tế thị trường, du lịch đóng vai trò quan trọng. Nhiều nước

đã đạt được kết quả to lớn về kinh doanh du lịch. Tuy nhiên, khi đánh giá vai trò

của một ngành kinh tế trong nền kinh tế thị trường của một đất nước nhất là một

ngành có tính dịch vụ như du lịch, thì cần phải xem xét trên mặt kinh tế và xã

hội, bởi vì du lịch có mặt "tích cực" và mặt "không tích cực". Đó là, việc kinh

doanh du lịch (đặc biệt là du lịch quốc tế) nếu phát triển không đúng hướng có

thể gây ra "ô nhiễm" môi trường kinh tế, văn hoá và xã hội, do yếu tố "tiêu cực"

từ bên ngoài thâm nhập vào. Do vậy, cần phải có chiến lược phát triển du lịch

đúng hướng, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn cảnh quan môi trường, lành mạnh

quan hệ xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia.

      3) Thành tựu ngành du lịch nước ta đạt được trong thời gian qua

  Nhận thức được vai trò của ngành du lịch đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân và việc đánh giá đúng các tiềm năng để phát triển du lịch, Đảng và nhà nước ta trong thời gian qua đã đưa ra những chính sách hỗ trợ cho sự phát triển của ngành du lịch. Trong thời gian qua du lịch Việt Nam đã có những thành tựu và những tiến bộ vững chắc.

  Ngay từ những năm mới thành lập, trong điều kiện chiến tranh, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ còn ít, trình độ nghiệp vụ hạn chế, ngành du lịch đã có nhiều cố gắng, đáp ứng nhu cầu phục vụ các đoàn khách của đảng, nhà nước và các đoàn khách quốc tế.

  Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, phạm vi mở rộng trên toàn quốc, tăng cường phát triển nhân lực, cơ sở vật chất kĩ thuật dần được cải thiện, đa dạng hoá hình thức hoạt động, từng bước du lịch khẳng định được vị trí, vai trò của một ngành kinh tế tổng hợp. Nhờ vậy mà ngành du lịch có thể nhanh chóng thích nghi được và phát triển một cách năng động trong quá trình chuyển đổi cơ chế của thời kỳ mới. Đảng và nhà nước đã có sự quan tâm và quyết tâm đưa ngành du lịch Việt Nam phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn. Từ những đề xuất của ngành, ban chỉ đạo nhà nước về du lịch được thành lập do một phó thủ tướng làm trưởng ban. Đồng thời thủ tướng chính phủ cũng phê duyệt “chương trình hành động quốc gia về du lịch” và triển khai khá hiệu quả từ năm 2000 đến nay. Một loạt các văn bản pháp lý như: pháp lệnh du lịch, các nghị định hướng dẫn thi hành và gần đây nhất là luật du lịch được thông qua và đưa vào thực hiện. Bên cạnh đó ngành còn tiến hành nghiên cứu, xây dựng chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đất nước, các vùng du lịch trọng điểm, và hơn 50 tỉnh, thành phố. Nhờ vào sự đồng bộ về cơ chế chính sách, môi trường pháp luật đã tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, cơ sở hạ tầng, nhân lực và nâng cao nhận thức xã hội đối với du lịch.

câu 17 tác động của dl đến văn hoá - xã hộiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!