De Cuong On Tap Tong Hop

1.6K 0 0

I.Luat hinh su

1.Thoi gian

luat dau tien 1986

Sua doi bo sung 2004

2.Muc dich: Chong hanh vi pham toi

3.Khai niem:

(1).Vi fam phap luat hinh su la cac hanh vi vi fam fap luat co tinh nguy hiem cao, gay thiet hai ngiem trong cho cac quan he xa hoi ma phap luat bao ve trong tat ca cac linh vuc dan su lao dong kinh te gia dinh ...

(2).Toi fam la hanh vi nguy hiem cho xa hoi

4.Ten cac loai hinh fat.

-Hinh fat chinh la hinh fat cao nhat

-Hinh fat bo sung

-Bien phap tu fap

5.Muc dich qui dinh doi voi nguoi chua thanh nien pham toi:

Giao duc ngan ngua cai tao ho thanh nguoi co ich

II.Luat to tung dan su

1.Khai niem

la 1 nghanh luat trong he thong fap luat VN bao gom qyu fam ve thu tuc khoi kien dieu, dieu tra, hoa giai, xet xu va thi hanh an dan su, ve cac quyen' va' nfhia vu cua nhung nguoi tham gia trong qua trunh toa an giai quyet vu an dan su.

2.Cac trinh tu giai quyet 1 vu an dan su.

.Toa an thu li vu an

.Dieu tra hoa giai

Dieu tra:--Bat dau khi toa an thu li vu an

ket thuc:--Toa an quyet dinh dinh chi -Thi hanh an

Muc dich: Thu thap chung cu lam sang to vu an

Bien phap:...

Hoa giai:Tu nguyen cua duong su

Xet xo tham<lan1>

Xet xu phuc tham<khi co khang nghi cua duong su>

Xet xu tai tham<-------->

Thi hanh an<Ket thuc va quyet dinh co hieu luc>

3.Hoc sinh lop 12: Duoc tham gia to tung dan su

Du tuoi, du kha nang thuc hien hanh vi dan su cua minh

4.Nguyen tac

Binh dang Tu dinh doat

III.Luat to tung hinh su

1.Thoi gian:

Bo luat dau tien 1989

Sua doi bo sung 2004

2.Khai niem:

lo toan bo trinh tu thu tuc tien hanh cac hoat dong khoi to dieu tra truy to xet xu thu hanh an hinh su do cac co quan dieu tra vien kiem sat toan an tienh hanh nham phat dien chinh xac nhanh chong va xu li cong minh kip thoi moi hanh vi fam toi khong de lot toi fam ko de oan nguoi vo toi

3 cac qui dinh

Khoi to vu an: Khi bat dau co dau hieu pham toi

Dieu tra:Lam sang to vu an

Truy to: Vien kiem sat truy to=1 ban cao trang

Xu li: 4 cap

Thi hanh an: ket thuc vu an, ban an co hiey luc phap luat

Su khac nhau co ban : ---Hinh su : khong co hoa giai --- Dan su : co hoa giai

4.Noi dung qui dinh doi voi nguoi chua thanh nien:

Khi hoi cung fai co luat su, cha me , nguoi do dau'

Trong hoi dong xet xu fai co 1 hoi tham nhan dan la giao vien hoac can bo doan

Bi can bi cao chua thanh nien bat buoc fai co nguoi bao chua

Viec ap dung hinh phat de dang hon so voi luat dinh

*.Trach nhiem cua cong dan:

Hinh su: Trach nhiem trong phong chong toi pham

Dan su: Thuc hien cac ngia vu nhu the nao

Dien tro dung de dieu chinh dong dien va dien ap trong mach dien

Tu dien duoc dung de phan duong tin hieu, de noi cac tang khuech dai, de loc nguon...

Cuon cam la quan day quan bang day dien tu, de tang do tu cam, nguoi ta dat trong long khung day mot loi Ferit, dieu chinh do tu cam cua cuon cam bang cach dieu chinh vi tri cua loi ferit

a.Di ot ban dan: diot dung de tach song trong cac may thu thanh, thu hinh dung rong rai trong chinh luu. Diot on ap dung de on dinh dien ap

b. Tranzito 3 cuc la emito(E) bazo(B) colecto (C)

co 2 loai p-n-p va n-p-n

c.Vi mach la mac vi dien tu to hop duoc che tao bang cac cong nghe dac biet trong do chua nhieu linh kien(dien tro tu dien tranzito..)cac vi mach lon co the thay cho ca mot khoi cua mta.chang han co cau dong ho dien tu chi gom 1 vi mach..

._.Mac chinh luu - on ap

Mac chinh luu con goi la mach nan dien de bien dong dien xoay chieu thanh 1 chieu

.Mac chinh luu nua chu ki:

a.mach chinh luu hinh cau va mac chinh luu hinh tia: de loc bot do nap nho cua dong dien

4Mac chinh luu on ap: dung de tu dong duy tri muc dien ap on dinh:

mac on ap bang di ot on ap

mach on ap kieu bu

mach on ap bang vi mach

*>*.Mach logic

1Cong va: La 1 phan tu co nhieu dau vao bien va day ra thuc hien ham nhan logic

2,Cong dao: la 1 phan tu co 1 dau vao bien va dau ra thuc hien ham phu dinh lo gic

3.Cong va Dao: la 1 phan tu co nhieu dau vao bien va 1dau ra thuc hien ham phudinh lo gic

De Cuong On Tap Tong HopĐọc truyện này MIỄN PHÍ!