De Cuong On Tap Tong Hop

1.5K 0 0

I.Luat hinh su

1.Thoi gian

luat dau tien 1986

Sua doi bo sung 2004

2.Muc dich: Chong hanh vi pham toi

3.Khai niem:

(1).Vi fam phap luat hinh su la cac hanh vi vi fam fap luat co tinh nguy hiem cao, gay thiet hai ngiem trong cho cac quan he xa hoi ma phap luat bao ve trong tat ca cac linh vuc dan su lao dong kinh te gia dinh ...

(2).Toi fam la hanh vi nguy hiem cho xa hoi

4.Ten cac loai hinh fat.

-Hinh fat chinh la hinh fat cao nhat

-Hinh fat bo sung

-Bien phap tu fap

5.Muc dich qui dinh doi voi nguoi chua thanh nien pham toi:

Giao duc ngan ngua cai tao ho thanh nguoi co ich

II.Luat to tung dan su

1.Khai niem

la 1 nghanh luat trong he thong fap luat VN bao gom qyu fam ve thu tuc khoi kien dieu, dieu tra, hoa giai, xet xu va thi hanh an dan su, ve cac quyen' va' nfhia vu cua nhung nguoi tham gia trong qua trunh toa an giai quyet vu an dan su.

2.Cac trinh tu giai quyet 1 vu an dan su.

.Toa an thu li vu an

.Dieu tra hoa giai

Dieu tra:--Bat dau khi toa an thu li vu an

ket thuc:--Toa an quyet dinh dinh chi -Thi hanh an

Muc dich: Thu thap chung cu lam sang to vu an

Bien phap:...

Hoa giai:Tu nguyen cua duong su

Xet xo tham<lan1>

Xet xu phuc tham<khi co khang nghi cua duong su>

Xet xu tai tham<-------->

Thi hanh an<Ket thuc va quyet dinh co hieu luc>

3.Hoc sinh lop 12: Duoc tham gia to tung dan su

Du tuoi, du kha nang thuc hien hanh vi dan su cua minh

4.Nguyen tac

Binh dang Tu dinh doat

III.Luat to tung hinh su

1.Thoi gian:

Bo luat dau tien 1989

Sua doi bo sung 2004

2.Khai niem:

lo toan bo trinh tu thu tuc tien hanh cac hoat dong khoi to dieu tra truy to xet xu thu hanh an hinh su do cac co quan dieu tra vien kiem sat toan an tienh hanh nham phat dien chinh xac nhanh chong va xu li cong minh kip thoi moi hanh vi fam toi khong de lot toi fam ko de oan nguoi vo toi

3 cac qui dinh

Khoi to vu an: Khi bat dau co dau hieu pham toi

Dieu tra:Lam sang to vu an

Truy to: Vien kiem sat truy to=1 ban cao trang

Xu li: 4 cap

Thi hanh an: ket thuc vu an, ban an co hiey luc phap luat

Su khac nhau co ban : ---Hinh su : khong co hoa giai --- Dan su : co hoa giai