For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Chất và lượng

20.1K 0 2

1)Vi tri quy luat:

+Day la 1 trong 3 quy luat co ban cua phep bien chung duy vat.

+Quy luat nay noi len cach thuc van dong,phat trien cua su vat,hien tuong.

2)Dinh nghia cac pham tru chat va luong:

a)Chat va thuoc tinh ve chat:

+Chat la 1 pham tru triet hoc dung de chi tinh quy dinh on co cua su vat

va hien tuong,la su thong nhat huu co cac thuoc tinh lam cho no la no ma

ko phai la cai khac.Nhu vay,chat voi tu cach la pham tru triet hoc khac voi

khai niem chat cua cac nganh khoa hoc khac.

+Thuoc tinh ve chat la 1 khia canh nao do ve chat cua 1 su vat,no dc boc lo

ra trong moi quan he qua lai voi su vat khac.

-Moi su vat co muon van thuoc tinh,moi thuoc tinh cua su vat cung co 1 phuc

tap nhung dac trung ve chat cua minh,khien cho moi thuoc tinh lai tro thanh

1 chat.Dieu do cung co nghia la moi su vat co vo van chat.

-Voi tu cach la nhung khia canh cua chat dc boc lo ra trong cac moi quan he,

cac thuoc tinh cua su vat co vi tri khac nhau,trong do co thuoc tinh co ban

va thuoc tinh ko co ban.Tong hop nhung thuoc tinh co ban tao thanh chat co

ban cua su vat.O moi su vat chi co 1 chat co ban,do la loai chat ma su ton tai

hay mat di cua no quy dinh su ton tai hay mat di cua ban than su vat.

b)Luong va thuoc tinh ve luong:

+Luong la 1 pham tru triet hoc chi tinh quy dinh von co cua su vat hien tuong

ve mat quy mo,trinh do phat trien,bieu thi con so cac thuoc tinh,cac yeu to v.v...

cau thanh su vat.

+Luong dc the hien thanh so luong,dai luong,trinh do,quy mo,nhip dieu cua su van

dong va phat trien-tuc la dc the hien trong cac thuoc tinh ko gian thoi gian cua

cac su vat hien tuong.Chang han chi thich thich dai hay ngan;quy mo to hay nho;

toc do nhanh hay cham;trinh do cao hay thap v.v...

+Ko chi chat ma ngay ca thuoc tinh ve chat cung co tinh quy dinh ve luong.Do vay,

1 su vat co the co vo so luong.

+Luu y:

-Doi voi cac su vat phuc tap nhu tinh cam v.v...khi nhan thuc luong cua chung

phai truu tuong hoa chu ko bieu thi=cac dai luong con so cu the.

-Su phan biet chat va luong cung chi la tuong doi tuy thuoc vao moi lien he cu the

xac dinh.Nghia la,cai trong moi lien he nay la chat thi trong moi lien he khac lai

la luong va nguoc lai.Vi du:So 4 dc coi la chat trong moi lien he phan biet no voi

cac so 0,nguyen duong khac.So 4 dc coi la luong trong moi lien he la tong cua 4 so

1 cong lai,hoac 2 so 2 cong lai v.v...

3)Moi quan he bien chung giua chat va luong

+Luong doi dan toi chat doi:

-bat ki su vat,hien tuong nao cung co chat va luong.Trong qua trinh van dong va phat

Chất và lượngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!