Chapter 00

243K 7.6K 1.5K
                         

#RTG00 Chapter 00

"This is not working anymore," he said as he removed the ring from his finger and laid it on the table. I pursed my lips and fisted my knuckles and begged myself not to shed a tear in front of him.

Huminga ako nang malalim.

I'd been through a lot...

I weathered a lot for him...

I broke myself for him...

"Do you want an annulment?" I asked.

Hindi siya naka-sagot.

Ayokong marinig ang sagot.

But this was the question that we'd been ignoring for so long... No one wanted to ask the question yet we needed to hear the answer... Before it's too late... Before we're broken beyond repair...

My phone rang. Sabay kaming napa-tingin doon.

"Answer it," he said when I didn't move. "That's work. It might be important."

My jaw clenched and my eyes began to sting. "Are you... serious?" tanong ko. "Just tell me if you want an annulment."

"I don't know," he answered, looking into my eyes. "I don't know, Sob."

I looked at him.

Those eyes...

I love him.

I love him that this hurt.

"What do you want, Sean?"

"A break."

"A break? Sean, you don't even sleep in our house anymore. I barely even see you anymore... Ano'ng break pa ba ang kailangan mo?" nanghihinang tanong ko sa kanya. Sa kanya lang ako ganito... Sa kanya lang ako nagpapakita ng kahinaan... Pero bakit nagagawa pa rin niya akong saktan nang ganito?

"I don't know..." he said. "I don't have answers to your questions..."

"Is there someone else?" I croaked.

Hindi siya naka-sagot.

"Did you cheat, Sean? Did you break your promise to me when we got married?" muling tanong ko kahit pakiramdam ko ay dinudurog niya ako nang unti-unti sa bawat segundo na katahimikan lang ang namamagitan sa aming dalawa.

Instead of answering, he took a step closer and held my face.

"No," he said. "I never cheated on you. I'm just tired... This... This is draining me."

I bit my lower lip. "Ako ba hindi pagod?"

"Sob..."

"Sean, pagod din ako. Pero hindi ako sumusuko sa 'yo. Bakit ang dali naman sa 'yong sukuan tayong dalawa?"

"Sob, I'm not giving up. I just want a break—"

"For fuck's sake, Sean! Hindi mo ako girlfriend—asawa mo ako! Hindi pwede na tinatakbuhan mo ako, tinataguan!"

His hold on my face loosened.

He took a step back.

As if he was reminded.

He picked up his packed bag.

And that was the last I'd seen of him before we really did fall apart.  

(Game Series # 5) Reclaim The Game (COMPLETED)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon