kinh te chinh tri

16.9K 5 1

CHƯƠNG III

Câu 1 :Sản xuất hàng hóa là gì? Điều kiện tồn tại của sản xuất hàng hóa.

1.Sản xuất hàng hóa

Lịch sử phát triển của nền sx XH trải qua 2 kiểu tổ chức kinh tế: sx tự cung tự cấp và sx hh

SXHH là kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm do lao động tạo ra để trao đổi hoặc bán trên thị trường.

2.Điều kiện ra đời của sxhh:

Phân công lao động XH:

Là sự phân chia lao động XH thành các ngành nghề khác nhau của nền sx XH. Là sự chuyên môn hóa lao động. Phân công lao động tạo ra mối quan hệ liên kết, phụ thuộc giữa những người sản xuất, làm cho họ phải trao đổi sản phẩm với nhau. Vì thế phân công lao động là một điều kiện ra đời của sxhh.

Sự tách biệt tương đối về kinh tế của những người sxhh

Sự tách biệt này do quan hệ sở hữu khác nhau về TLSX sinh ra. Trước hết là do chế độ tư hữu về TLSX. Điều này đã tách biệt những người sản xuất ra độc lập với nhau, khiến cho người này muốn sử dụng sản phẩm của người kia nhất thiết phải thông qua trao đổi mua bán. Sản xuất hh chỉ ra đời khi có đồng thời 2 điều kiện trên.

Ưu thế của sxhh :

SXHH ra đời là một bước ngoặc căn bản trong lịch sử phát triển của XH loài người, xóa bỏ nền kinh tế tự nhiên cùng với tính bảo thủ, trì trệ của nền kinh tế, đẩy nhanh quá trình XH hóa sx.

SXHH có các ưu thế sau:

Việc sxhh để đáp ứng nhu cầu của thị trường nên sự gia tăng không hạn chế và phong phú của nhu cầu của thị trường trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy sx phát triển không ngừng.

Cạnh tranh gay gắt giữa buột người sx phải năng động, sáng tạo, thường xuyên cải tiến kỹ thuật và quản lý, làm tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sự phát triển sxhh đã thúc đẩy giao lưu kinh tế văn hóa giữa các địa phương trong nước vá quốc tế.

Tóm lại : SXHH là thành tựu của văn minh nhân loại, là hình thức sx tiên tiến để tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội tiến bộ của XH loài người. Sự phát triển của sxhh đã thúc đẩy LLSX phát triển nhanh chóng.

Câu 2: Hàng hóa là gì? Phân tích các thuộc tính của hàng hóa. Tính chất hai mặt của sxhh. Nhân tố nào ảnh hưởng đến giá trị hàng hóa?

1.Hàng hóa:

Hàng hóa là một sản phẩm của lao động có thể thõa mãn một nhu cầu nào đó của con người và dùng để trao đổi với nhau.

Không phải bất cứ sản phẩm nào cũng là hàng hóa. Hàng hóa luôn có hai thuộc tính : giá trị sử dụng và giá trị.

2.Hai thuộc tính của hàng hóa:

Giá trị sử dụng:

Là công cụ của sản phẩm có thể thõa mãn 1 nhu cầu nào đó của con người. Ví dụ: vải để may quần áo, gạo để ăn, điện thoại để liên lạc.

kinh te chinh triĐọc truyện này MIỄN PHÍ!