14.Trình bày nội dung những luận điểm chủ yếu của HCM về Đảng Cộng sản Việt Nam

1.1K 3 1

1. Đảng cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng   Việt Nam đến thắng lợi

Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Bác Hồ đặt vấn đề: “Cách mệnh trước hết phải có cái gì?”, và Người viết:  “Trước hết phải có Đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. (HCM toàn tập, tập 2, trang 267-268).

Với lời nói giản dị, mộc mạc, Người đã chỉ ra vai trò quyết định của Đảng:

Tuyên truyền giác ngộ quần chúng nhân dân.

Tổ chức và lãnh đạo quần chúng nhân dân.

Thực hiện sự đoàn kết quốc tế.

Người khẳng định: cách mạng là sự nghiệp chung của dân chúng chứ không phải là việc của một vài người. Quần chúng phải giác ngộ, được tổ chức và lãnh đạo mới giành được thắng lợi.

          Nghiên cứu các nước thuộc địa của Pháp, Người nói: Nạn nghèo đói đều tăng, sự phẫn uất càng lên cao. Trong nhiều nước thuộc địa, nông dân đã từng nổi dậy, song đều bị dìm trong máu, “vì họ còn thiếu tổ chức, thiếu người lãnh đạo. Quốc tế Cộng sản cần phải giúp đỡ họ tổ chức lại cần phải cung cấp cán bộ lãnh đạo cho họ và chỉ cho họ con đường đi tới cách mạng và giải phóng”. (HCM, Toàn tập, Tập 1, trang289).

          Năm 1953, trong tác phẩm “Thường thức chính trị”, Người lại nhấn mạnh: “Những cuộc đấu tranh “tự phát” của nhân dân thường không có mục đích  rõ ràng, kế hoạch đầy đủ, tổ chức chắc chắn. Vì vậy, mà lực lượng rời rạc, nơi này lên thì nơi khác xẹp. Kết quả là thất bại.

 Muốn thắng lợi thì cách mạng phải có một Đảng (cộng sản) lãnh đạo…” (HCM, Toàn tập, Tập 7, trang 228).

Vai trò đoàn kết quốc tế: “liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi”.

 Đảng có vững mạnh cách mạng mới thành công.

Đảng gánh vác sứ mệnh lãnh đạo cách mạng và phải thực hiện tốt vai trò lãnh đạo mới đưa cách mạng đến thắng lợi. Phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức để Đảng làm tròn trách nhiệm mà lịch sử và dân tộc giao phó cho Đảng. 

Hồ Chí Minh đã sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam và không ngừng rèn luyện Đảng qua các thời kỳ cách mạng, xác lập quyền lãnh đạo của Đảng nhằm đưa cách mạng, kháng chiến và kiến quốc đến thành công.

2. Đảng cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

- Học thuyết Mác - Lênin nêu: Đảng cộng sản là sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân.

Lênin: “Đảng dân chủ - xã hội là sự kết hợp phong trào công nhân với CNXH”. Chính “do sự kết hợp ấy, cuộc đấu tranh giai cấp của công nhân trở thành một cuộc đấu tranh tự giác của giai cấp vô sản để tự giải phóng mình khỏi sự bóc lột của giai cấp hữu sản, đồng thời một hình thức cao của phong trào công nhân XHCN được hình thành; đó là: Đảng công nhân dân chủ - xã hội độc lập”.