8. Nội dung vận dụng tư tưởng HCM

5.6K 7 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở Việt Nam là một hệ thống các luận điểm về bản chất, mục tiêu của CNXH, về tính tất yếu khách quan của thời kì quá độ, các bước đi, biện pháp xây dựng CNXH trong thời  kì  quá độ ở Việt Nam.

Ngày nay, nước ta đang xây dựng CNXH trong bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều thay đổi so với sinh thời của Hồ Chí Minh. Những luận điểm của Người về CNXH và con đường quá độ lên CNXH vẫn là cơ sở lí luận và phương pháp luận chỉ đạo chúng ta  suy nghĩ tìm tòi để tìm ra bước đi, cách làm phù hợp với tình hình mới.

Những thành tựu đạt được trong những năm qua đã khẳng định đường lối, chính sách đổi mới của Đảng là đúng đắn. Bên cạnh những thuận lợi và thời cơ, đất nước ta vẫn đang đứng trước những khó khăn và thách thức lớn. Để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, Đảng ta tiếp tục kiên trì vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh với tinh thần sáng tạo, nhằm giải quyết tốt các vấn đề do thực tiễn cách mạng Việt Nam đặt ra.

    1. Giữ vững mục tiêu của CNXH

    Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH là con đường cách mạng đúng đắn của dân tộc Việt Nam mà Hồ Chí Minh đã lựa chọn, là mục tiêu bất biến mà nhân dân ta đã kiên trì phấn đấu hy sinh hơn bảy mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hồ Chí Minh cho rằng nếu nước độc lập mà nhân dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Muốn xoá bỏ cuộc sống nghèo nàn lạc hậu, sau khi giành độc lập chúng ta không có con đường nào khác là phải tiến lên CNXH. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để xây dựng CNXH và CNXH là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc.

    Hiện nay Đảng và nhân dân ta đang tiến hành công cuộc đổi mới nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” cũng chính là để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đó trong hoàn cảnh mới, hoàn toàn không phải là thay đổi mục tiêu đi lên CNXH.

    Nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế… có mặt tích cực và mặt tiêu cực. Mặt tích cực của nền kinh tế thị trường là kích thích sản xuất phát triển, làm cho nền kinh tế và con người năng động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đào thải những yếu tố bảo thủ, thụ động. Mặt tiêu cực là đẻ ra các tệ nạn buôn gian bán lận, lừa đảo, chạy theo đồng tiền, tham nhũng, phân hoá giàu nghèo ngày càng tăng, tình trạng thất nghiệp, tha hoá, biến chất một bộ phận cán bộ có chức, có quyền…

Vấn đề đặt ra là chúng ta phải tận dụng được các mặt tích cực của nó, đồng thời phải biết ngăn chặn, phòng tránh các mặt tiêu cực để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với công bằng xã hội, với sự lành mạnh về đạo đức và tinh thần. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra cho chúng ta phương hướng và  phương pháp suy nghĩ để tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đi lên CNXH ở nước ta.

    2. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất cả các nguồn lực, trước hết là nguồn nội lực để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước