5. Phân tích quan niệm của HCM về đặc trưng bản chất của CNXH

11.2K 9 7

a. Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về bản chất của CNXH

- Mác và ăngghen dựa trên cơ sở phân  tích những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội ở các nước tư bản chủ nghĩa Tây Âu phát triển nhất vào cuối thế kỉ XIX, nêu ra những đặc trưng bản chất của CNXH trên các phương diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và con người. Các ông cho rằng, nhờ công cuộc cải tạo mang tính cách mạng mã xã hội sẽ đạt được trạng thái phát triển mới về chất, đó là:

Mọi tư liệu sản xuất trở thành tài sản chung của toàn xã hội.

Có nền đại công nghiệp cơ khí với trình độ khoa học, công nghệ hiện đại.

Nền kinh tế được phát triển theo một kế hoạch thống nhất.

Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, thể hiện sự công bằng, bình đẳng về lao động và hưởng thụ.

Khắc phục sự khác biệt giữa các giai cấp, giữa thành thị với nông thôn, giữa lao động trí óc với lao động chân tay.

Giải phóng con người khỏi mọi áp bức, bóc lột, bất công, tạo điều kiện cho con người phát triển mọi khả năng của mình.

- Kế thừa học thuyết của Mác và từ thực tiễn xây dựng CNXH ở nước Nga, Lênin bổ sung:

 Trong chủ nghĩa xã hội, có chế độ sở hữu nhà nước về các tư liệu sản xuất quan trọng. Mặt khác, có các xí nghiệp hợp tác, các xã viên của nó cũng giống như những người công nhân, họ cũng là những người đại biểu cho PTSX XHCN.

Tiến lên CNXH, không loại trừ nền sản xuất hàng hoá. Người đề ra việc sử dụng các quan hệ hàng hoá - tiền tệ và các phạm trù có liên quan như hàng hoá, giá cả, lợi nhuận , hạch toán kinh tế...

Việc phân phối còn được xây dựng nhờ các quan hệ hàng hoá - tiền tệ và thương nghiêp.

- Những đặc trưng cơ bản của CNXH của các nhà kinh điển nêu ra trên đây dựa trên những phán đoán khoa học, xuất phát từ thực tiễn sinh động và để đấu tranh chống lại những tư tưởng và học thuyết phi mác xít để giành thắng lợi cho học thuyết cách mạng.

 Qua quá trình vận động của lịch sử, với những thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ và từ thực tiễn xây dựng CNXH ở các nước thì trong những luận điểm đó có những luận điểm ngày nay cần được nhận thức lại, có sự bổ sung và phát triển cho phù hợp.

b. Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của CNXH

 Vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn chỉ đạo công cuộc cải tạo và xây dựng CNXH ở miền Bắc nước ta, Hồ Chí Minh đã từng bước hình thành quan niệm của Người về những đặc trưng bản chất của CNXH. Người có những  phát biểu:

- Nói một cách tổng quát, Người xem CNXH như một chế độ xã hội hoàn chỉnh, đó là con đường giải phóng cho nhân loại cần lao, bị áp bức:

“Chỉ có CNCS mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người niềm vui hoà bình, hạnh phúc.” ( HCM Toàn tập, T1, tr 461)