For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

ktcsn Chương 4. Kế toán thanh toán

6.7K 2 2

Chương 4. Kế toán thanh toán

Chương 4. KẾ TOÁN THANH TOÁN

Mục tiêu chung:

Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các khoản phải thu ở khách hàng, phải trả cho khách  hàng, các khoản vay, nợ, tạm ứng qua kho bạc, các khoản ứng

trước, trả trước, các khoản nhận trước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Trang bị cho người học phương pháp kế toán công nợ thanh toán các khoản phải thu, các khoản phải trả trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, như:

+ Các khoản phải thu ở khách hàng, về thuế GTGT đầu vào được khấu trừ...

+ Tạm ứng

+ Cho vay

+ Các khoản phải trả cho nhà cung cấp, nợ vay...

+ Phải trả công chức, viên chức

+ Phải trả các đối tượng khác

+ Các khoản phải nộp theo lương

+ Các khoản khoản nộp NSNN

+ Tạm ứng kinh phí

+ Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau

+ Kinh phí cấp cho cấp dưới

+ Thanh toán nội bộ

+ Các khoản phải thu khác, các khoản phải trả khác

4.1. KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

4.1.1. Khái niệm

Các nghiệp vụ thanh toán của đơn vị HCSN phát sinh trong mối quan hệ giữa đơn vị với các đối tượng bên trong và bên ngoài nhằm giải quyết các quan hệ tài chính liên quan tới quá

trình hình thành, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước tập trung và kinh

phí khác.

4.1.2. Nội dung các nghiệp vụ thanh toán

Các nghiệp vụ thanh toán trong đơn vị dự toán là những quan hệ thanh toán giữa đơn vị với Nhà nước, với các tổ chức, cá nhân bên ngoài về quan hệ mua, bán, dịch vụ, vật tư, sản phẩm, hàng hóa và các quan hệ thanh toán giữa đơn vị cấp trên, cấp dưới, với viên chức và các đối tượng khác trong đơn vị.

* Các nghiệp vụ thanh toán nếu được phân loại theo đối tượng thanh toán thì có:

-    Các khoản phải thu khách hàng.

-    Tạm ứng cho cán bộ, nhân viên của đơn vị.

-    Các khoản phải thanh toán cho người cung cấp.

ktcsn Chương 4. Kế toán thanh toánĐọc truyện này MIỄN PHÍ!