Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính

6.8K 18 12

1.1 Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là:

    b. Nhận thông tin -> Xử lý thông tin -> Xuất thông tin

1.2. Các chức năng cơ bản của máy tính:

    c. Lưu trữ dữ liệu, Xử lý dữ liệu, Trao đổi dữ liệu, Điều khiển.

1.3. Các thành phần cơ bản của máy tính:

    d. Hệ thống nhớ, Bộ xử lý, Hệ thống vào ra, Bus liên kết

1.4. Bộ xử lý gồm các thành phần (không kể bus bên trong):

    b. Khối điền khiển, ALU, Các thanh ghi

1.5. Hệ thống nhớ của máy tính bao gồm:

    d. Bộ nhớ trong, Bộ nhớ ngoài

1.6. Hệ thống vào/ra của máy tính không bao gồm đồng thời các thiết bị sau:

    d. ROM, RAM, Các thanh ghi

1.7. Trong máy tính, có các loại bus liên kết hệ thống như sau:

    b. Điều khiển, Dữ liệu, Địa chỉ

1.8. Các hoạt động của máy tính gồm:

    c. Thực hiện chương trình, ngắt, vào/ra

1.9. Bộ đếm chương trình của máy tính không phải là:

    b. Thanh ghi chứa lệnh sắp thực hiện

1.10. Có các loại ngắt sau trong máy tính:

    d. Ngắt cứng, ngắt mềm, ngắt ngoại lệ

1.11. Trong máy tính, ngắt NMI là:

    c. Ngắt cứng không chắn được

1.12. Khi Bộ xử lý đang thực hiện chương trình, nếu có ngắt (không bị cấm) gửi đến, thì nó:

    d. Thực hiện xong lệnh hiện tại, rồi phục vụ ngắt, cuối cùng quay lại thực hiện tiếp chương trình.

1.13. Máy tính Von Newmann là máy tính:

    d. Cả a và c

1.14. Máy tính ENIAC là máy tính:

    d. Là máy tính đầu tiên trên thế giới

1.15. Đối với các tín hiệu điều khiển, phát biểu nào sau đây là sai:

    b. MEMW là tín hiệu đọc lệnh từ bộ nhớ

1.16. Phát biểu nào sau đây là đúng:

    a. INTR là tín hiệu cứng chắn được

1.17. Phát biểu nào sau đây là sai:

    c. INTA là tín hiệu từ bên ngoài yêu cầu ngắt CPU

1.18. Phát biểu nào sau đây là đúng:

    d. HOLD là tín hiệu từ bên ngoài xin CPU nhường bus

1.19. Phát biểu nào sau đây là đúng:

    a. HLDA là tín hiệu CPU chấp nhận nhường bus

1.20. Cho đến nay, máy tính đã phát triển qua:

    b. 4 thế hệ

1.21. Trong các giai đoạn phát triển của máy tính, phát biểu nào sau đây là đúng: