kthcsn Chương 5. Kế toán các nguồn kinh phí

10.4K 2 0

Chương 5. Kế toán các nguồn kinh phí

Chương 5. KẾ TOÁN CÁC NGUỒN KINH PHÍ

Mục tiêu chung:

Giúp cho người học nhận thức đối tượng kế toán là các loại kinh phí như nguồn vốn kinh doanh, kinh phí hoạt động sự nghiệp, kinh phí dự án, kinh

phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, quĩ

cơ quan, kinh phí đã hình thành TSCĐ và các khoản chênh lệch thu chi chưa xử lý, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá hối đoái trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Trang bị cho người học phương pháp kế toán các nguồn kinh phí trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

5.1. NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN NGUỒN KINH PHÍ

5.1.1. Nội dung và nguyên tắc hạch toán

Nguồn kinh phí và vốn của các đơn vị hành chính sự nghiệp là nguồn tài chính mà các đơn vị được  quyền sử dụng để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị,

chuyên môn có tính chất HCSN hoặc có tính chất kinh doanh của mình. Như vậy, trong

các đơn vị HCSN tất  cả các loại kinh phí ngoài vốn đều được tiếp nhận theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp.

Nguồn kinh phí và vốn của đơn vị HCSN thường gồm có:

- Nguồn vốn kinh doanh

-    Chênh lệch tỷ giá

-    Chênh lệch đánh giá lại tài sản

-    Chênh lệch thu, chi chưa xử lý

-    Quỹ cơ quan

-    Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

-    Nguồn kinh phí hoạt động

-    Nguồn kinh phí dự án

-    Nguồn kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước

-    Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

Kinh phí các loại trong các đơn vị HCSN thường được hình thành các nguồn chủ yếu sau:

-Ngân sách nhà nước hoặc cơ quan quản lý cấp trên cấp theo dự toán được phê

duyệt (gọi tắt là Nguồn kinh phí Nhà nước)

-Các khoản đóng góp hội phí, đóng góp của các hội viên, thành viên.

-Thu sự nghiệp được sử dụng theo quy định và bổ sung từ kết quả của các hoạt động có thu theo chế độ tài chính hiện hành.

-Điều chuyển bổ sung từ các quỹ dự trữ tài chính nội bộ.

-Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

kthcsn Chương 5. Kế toán các nguồn kinh phíĐọc truyện này MIỄN PHÍ!