cách đan khăn len mnm

4.5K 2 1

kiểu 1: khăn sóng

1: 

Bắt 34 mũi

- 3 hàng đầu: đan lên hết (3 hàng đều là Knit)

- Hàng 4,5: 2k, (3k, 3p) lặp lại đến khi còn 2 mũi, 2k

- Hàng 6: 2k, 1p, (3k, 3p) lặp lại đến khi còn 7 mũi, 3k, 2p, 2k

- Hàng 7: 4k, (3p, 3k) lặp lại đến hết

- Hàng 8: 2k, 2p, (3k, 3p) lặp lại đến khi còn 6 mũi, 3k, 1p, 2k

- Hàng 9: 3k, (3p, 3k) lặp lại đến khi còn 7 mũi, 3p, 4k

- Hàng 10, 11: 2k, (3p, 3k) lặp lại đến khi còn 2 mũi, 2k

- Hàng 12: giống H9

- Hàng 13: giống H8

- Hàng 14: giống H7

- Hàng 15: giống H6

- Hàng 16, 17: giống H4,5

- Hàng 18, 19: giống H7,6

- Hàng 20, 21: giống H9,8

- Hàng 22, 23: giống H10,11

- Hàng 24, 25: giống H8,9

- Hàng 26, 27: giống H6,7

Sau 27 hàng này lại lặp lại.

2: 

K: đan xuống

P: đan lên

Bắt 34 mũi, K 3 hàng

H4&5: K2, *K3, P3*, lặp lại trong * đến khi còn 2 mũi, k2.

H6: K2, P1, *K3, P3*, lặp lại trong * đến khi còn 7 mũi, K3, P2, K2. 

H7: K4, *P3, K3* lặp lại trong * đến cuối hàng

H9: K2, P2, *K3, P3*, lặp lại trong * đến khi còn 6 mũi, K3, P1, K2.

H10: K3, *P3, K3*, lặp lại trong * đến khi còn 7 mũi, P3, K4.

H11&12: K2, *P3, K3*, lặp lại trong * đến khi còn 2 mũi, K2.

H13: như H10

H14: như H9

H15: như H8

H16: như H7

H17&18: như H4 

H19&20: như H15&16 

H21&22: như H13&14

H23&24: như H11&12

H25&26: như H9&10

H27&28: như H7&8

Lặp lại H4-28 đến khi đc chìu dài mong mún, dòng cuối của fần nổi đan như H4. K 2 dòng cuối, chiết.

kiểu 2: khăn vặn thừng

1:

CÁCH ĐAN: bắt 54 mũi (hoặc chia hết cho 18)

dòng 1 (mặt phải) :21mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 18mũi xuống

dòng 2 (mặt trái) :18mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 3mũi lên, 3mũi xuống, 21mũi lên

dòng 3 :giống dòng 1

cách đan khăn len mnmĐọc truyện này MIỄN PHÍ!