Đề cương Nguyên lý kinh tế

14.6K 24 8

Đề cương Nguyên lý kinh tế

Câu 1: Trình bày khái niệm : kinh tế học , kinh tế học vi mô, kinh tế học vĩ mô. Cho ví dụ minh họa và nêu mối quan hệ giữa chúng.

Kinh tế học: là môn khoa học của sự lựa chọn, nó nghiên cứu và giải quyết những vấn  đề kinh tế cơ bản nhằm khai thác thác và sử dụng các nguồn lực khan hiếm sao cho hiệu quả  nhất và phân phối những sản phẩm làm ra cho mọi thành viên trong xã hội cả thời hiện tại và tương lai

Kinh tế học vi mô: là mộ bộ phận của kinh tế học nó nghiên cứu và giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản của cac tế bào trong nền kinh tế, tức là nó nghiên cứu các hành vi, các hoạt động của từng đơn vị kinh tế đơn lẻ ( doanh nghiệp, hộ gia đình, trang trại, các chủ đất)

Kinh tế học vĩ mô: kinh tế học vĩ mô là một môn khoa học xã hội, khoa học của sự lựa chọn . nó nghiên cứu và giải quyết những vấn đề cơ bản của tế bào nền kinh tế, tứ là nó nghiên cứu các hành vi, các hoạt động của từng đơn vị kinh tế đơn lẻ ( doanh nghiệp, hộ gia đình, trang trại, các chủ đất

Vi dụ: hộ nông dân, doanh nghiệp nên sản xuất gì? Tại sao doanh nghiệp A lựa chọn tuyển thêm 6 lao động hay chỉ là sản xuất lượng sản phẩm tối ưu ( Q*) là 100. tất cả những vấn đề trên thuộc lĩnh vực của các nhà kinh tế học vi mô.

Kinh tế học vĩ mô:  là một môn khoa học xã hội khoa học của sự lựa chọn, nó nghiên cứu và giải quyết những vấn đề kinh tế cơ bản cở tầm quốc gia và nhấn mạnh đến mối quan hệ tương quan trong nền kinh tế tổng thể

Ví dụ: kinh tế học vĩ mô nghiên cứu đề sản lượng và tăng trưởng kinh tế giá cả và lạm phát, việc làm và thất nghiệp, tỷ giá đối đoái và cán cân thanh toán quốc tế..

 -> chúng có mối quan hệ biện chứng với nhau trong 1 thể thống nhất.

câu 2. Thế nào là kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc? cho ví dụ minh họa

a.kinh tế học thực chứng: là một cách tiếp cận của kinh tế học , nó mô tả, giải thích các hiện tượng, sự kiện, hoàn cảnh kinh tế một cách khách quan và khoa học

ví dụ: giá dầu mỏ tăng trên thế giới vào đầu thế kỷ 21 là do cầu về dầu mỏ tăng cao nhưng cung dầu mỏ tăng ít hoặc giảm

b. kinh tế học chuẩn tắc : liên quan đến quan điểm chỉ đạo lý chính trị ở một quốc gia. Nó đưa ra những lời chỉ dẫn, khuyến cáo theo tiêu chuẩn cá nhân. Hay nói cách khác , kinh tế học chuẩn tắc hoàn toàn mang tính chủ quan

ví dụ : có nên lấy của người giàu chia cho người nghèo k? đây là một đạo lý. Nếu có thì nên lấy bằng cách nào? Chắc chắn là phải dùng thuế. Thuế cao hay thấp thuộc vào kinh tế học chuẩn tắc.

câu 3: Doanh nghiệp là gì? Hãy nêu các cách phân loại doanh nghiệp và cho ví dụ

doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế , là đơn vị sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ theo đúng pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, xã hội để đạt hiệu quả cao về kinh tế chính trị, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đề cương Nguyên lý kinh tếĐọc truyện này MIỄN PHÍ!