Câu 2 văn hóa, du lịch là gì

6.7K 5 1

Khái niệm văn hóa và du lịch

Theo UNESSCO văn hóa hôm nay có được coi là tổng thể những nét riêng biệt về vật chất và tư tưởng, trí tuej và cảm xúc, nó quyết định tính cách của 1 xã hội hay của 1 nhóm người trong xã hội. Nó bao gồm: nghệ thuật, văn chương, lối sống, quyền cơ bản của con người, hệ thống các giá trị, tập tục và tín ngưỡng. Văn hóa đem lại cho con người khả năng suy xét về bản thân, chính nhờ văn hóa mà con người tự thể hiện, ý thức được bản thân và biết mình là 1 phương án chưa hoàn thành để đặt ra, xem xét bản thân,tìm tòi ko biết mệt mỏi mới có.

Văn hóa là hệ thống hữu cơ giá trị vật chất, tinh thần do con người sáng tạo ra và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, qua tác động giữa con người – môi trường tự nhiên - XH

Du lịch là tổng thể những hiện tượng và những mối quan hệ phát sinh sự tác động qua lại lẫn nhau giữa khách du lịch, nhà kinh doanh du lịch, chính quyền sở tại và cộng đồng dân cư địa phương trong quá trình thu hút và lưu trữ khách du lịch

Theo luật du lịch VN: DL là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu giải trí, nghĩ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định

Quan hệ giữa văn hoá và du lịch

Văn hoá trong du lịch ở nước ta vừa như là mục tiêu mang tính định hướng, vừa như là một quan điểm khẳng định rằng, văn hoá là nội dung, là bản chất đích thực của du lịch Việt Nam, tạo nên tính độc đáo, đặc sắc, hấp dẫn nhất của các sản phẩm du lịch Việt Nam

Xét theo phạm trù văn hoá xã hội, du lịch là một hoạt động văn hoá cao cấp của con người. Bởi văn hoá là mục đích mà du lịch hướng tới, là nguyên nhân nội sinh của nhu cầu du lịch. Dù người đi du lịch nhằm mục đích gì hoặc theo phương thức nào thì mục đích cuối cùng là nhằm thoả mãn những nhu cầu của bản thân, để cảm nhận, thụ hưởng những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra ở một xứ sở ngoài nơi cư trú thường xuyên của họ

Mối quan hệ mật thiết giữa văn hoá và du lịch được thể hiện qua các khía cạnh:

  Văn hoá là nguồn tài nguyên độc đáo của du lịch. Nguồn nguyên liệu văn hoá có hai loại cơ bản: Văn hoá vật thể, văn hoá phi … Theo quan niệm của ngành du lịch, người ta xếp các thành tố văn hoá vào tài nguyên nhân văn cụ thể là: các di tích lịch sử - văn hoá; hàng lưu niệm; ẩm thực; lễ hội; các trò chơi giải trí; phong tục, tập quán, cách ứng xử, giao tiếp; tín ngưỡng, tôn giáo; văn học - nghệ thuật.

Vì vậy mà văn hoá là điều kiện và môi trường để cho du lịch phát sinh và phát triển. Cùng với tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hoá là một trong những điều kiện đặc trưng cho việc phát triển du lịch của một quốc gia, một vùng, một địa phương. 

Mối quan hệ giữa du lịch và văn hoá còn được biểu hiện qua hành vi ứng xử, đạo đức trong phục vụ, hay trong giao dịch kinh doanh du lịch. Thực chất của mối quan hệ giữa văn hoá với kinh doanh nói chung và kinh doanh du lịch nói riêng đã được khẳng định. Nói cách khác, hành vi kinh doanh muốn có đư ợc thành công phải đư ợc thực hiện một cách văn hoá. Có thể gọi chung là nghệ thuật kinh doanh hay văn hoá kinh doanh.