BanChatGCCongNhan

15.2K 1 5

BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN CỦA ĐẢNG CSVN

Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, được quán triệt trong toàn bộ Điều lệ Đảng, chi phối toàn bộ nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

- Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định bản chất giai cấp công nhân của mình. Điều lệ Đảng hiện nay chỉ rõ: "Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc". Điều đó có nghĩa, Đảng CSVN đứng vững trên lập trường và quan điểm của giai cấp công nhân, quyết tâm phấn đấu thực hiện mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Mục tiêu đó đảm bảo lợi ích của giai cấp công nhân đồng thời cũng phù hợp với lợi ích của nhân dân lao động, của cả dân tộc. Đảng tập hợp, đoàn kết toàn dân tạo ra sức mạnh tổng hợp, thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của cách mạng.

- Xác định bản chất giai cấp công nhân của Đảng: Đảng ta xuất phát từ nhận thức khoa học về vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Đó là giai cấp hình thành, phát triển cùng với đại công nghiệp, đại biểu cho phương thức sản xuất mới tiến bộ, có tinh thần cách mạng triệt để và tính tổ chức cao. Giai cấp công nhân có hệ tư tưởng khoa học và cách mạng, cơ sở lý luận tiên tiến hướng dẫn, đó là chủ nghĩa Mác - Lê nin. Đó là giai cấp bị giai cấp tư sản bóc lột nặng nề nên có điều kiện liên minh với nông dân và quần chúng lao động để xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội mới, không có áp bức bóc lột. Đó là CNXH và CNCS.

- Ngày nay giai cấp công nhân thế giới đang có những biến chuyển to lớn về quy mô, trình độ kiến thức, cơ cấu nghề nghiệp, mức sống... trong nền sản xuất hiện đại dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ. Song, bản chất cách mạng và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân vẫn không thay đổi. Đó là một thực tế không thể phủ nhận.

- Ở nước ta, tuy giai cấp công nhân tuy số lượng còn nhỏ bé nhưng giai cấp công nhân Việt Nam và chính đảng của nó luôn đứng vững trên lập trường cách mạng, giữ vững bản chất giai cấp, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế của thời đại, thực tiễn nước ta để đề ra đường lối cách mạng đúng đắn. Vì vậy, Đảng ta đã giữ vai trò lãnh đạo Cách mạng Việt Nam. Thực tiễn lịch sử hơn 70 năm qua đã chứng minh điều đó. Tuy vậy giai cấp công nhân Việt Nam và đảng của mình cũng thấy rõ những yếu điểm và hạn chế về nhiều mặt. Việc khắc phục những yếu kém, nhược điểm cũng như việc tăng cường tỷ lệ giai cấp công nhân trong Đảng sẽ góp phần tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong tình hình mới, điều lệ Đảng và văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng chỉ rõ: