CHAPTER 9

678K 14.9K 971
                         

CHAPTER 9

HINDI alam ni Clarianette kung matatawa ba siya o maiinis sa hindi maipintang mukha ni Cleevan. Kanina pa ito nakabusangot at kahit pigilan niya ang sarili, natatawa pa rin siya rito.

Cleevan has been complaining about his tux. Oo nga naman, nakakahiya itong kasama. Who would wear a tux in Star City? Hindi nakapagtataka na pinagtitinginan ito ng mga tao.

“Isang tao pa ang tumingin sa’kin na parang taga-mars ako, uuwi na talaga ako!” Galit na wika ni Cleevan at humalukipkip.

“Huwag mo nalang silang pansinin.” Ani niya.

“Huwag pansinin? Are you freaking kidding me?” He really looked irritated. “They’re looking at me like I have three heads instead of one.”

Ipinalibot niya ang braso sa matitipuno nitong braso. “Let them be. Kapag pinansin mo ang mga iyan, mas papansinin ka nila.”

“Easy for you to say, you’re wearing a jeans and a blouse.” Sarcasm was visible on his voice.

Itinirik niya ang mata sa kaartehan nito at hinila ito patungo sa pinakamalapit na food cart. Nagugutom siya sa parereklamo ni Cleevan.

Clarianette bought one foot long. She was about to eat it when she heard Cleevan’s voice.

“Where’s mine?”

Binalingan niya ito. “Akala ko hindi ka nito kumakain.”

“Anong tingin mo sa’kin, walang bituka?”

Inirapan niya ito at dahil sa inis na nararamaman, sa halip na bilhan ito, pinahati niya ang foot long. Binigay niya ang kalahating parti ng foot long kay Cleevan. “Hayan. Enjoy eating.”

Nauna na siya maglakad habang patingin-tingin sa nadadaanan nilang mga booth at paninda. Naramdaman niyang tumabi sa kanya sa paglalakad si Cleevan at ng tingnan niya ito, nakita niyang kumakain ito ng foot long at mukhang sarap na sarap ito sa kinakain.

“Masarap?” Tanong niya.

“Shockingly, yes.” Sagot nito at ipinagpatuloy ang pagkain.

As they walk side by side, a small and colorful booth caught her eyes. Napatigil siya sa paglalakad at matamang tiningnan ang nasabing booth. Nang masigurado na tama ang hinala niya tungkol sa booth, hinala niya patungo roon si Cleevan na kumakain pa rin.

Sa wakas nakahanap din siya ng booth na nagtitinda ng mga souvenir t-shirts.

“Diba panay ang reklamo mo riyan sa suot mo?” Tanong niya rito ng makalapit sa booth. “This is the answer to your problem.”

Tumigil sa pagkain si Cleevan at kunot ang nuong tiningnan ang paninda ng booth.

“May black t-shirt ba kayo?” Tanong ni Cleevan sa tindera.

“Yes, Sir.”

“Good. Give me one.”

“Pero, Sir, hindi ko kasi puwede na isa lang ang—”

“I said, give me one.” Matigas ang boses na wika ni Cleevan sa tinder na mukhang natakot sa lalaki.

Nakita ni Clarianette na natatarantang kumuha ang tindera ng isang black-shirt. Napakunot ang nuo niya ng mapansing hindi lang isang t-shirt ang dala ng tindera kung hindi dalawa. At nang ipinakita sa kanila nito ang desinyo ng dalawang t-shirt, saka lang niya nalaman na hindi ito isang souvenir booth kundi isang couple shirt booth. Bakit ba hindi ako nagbabasa?

“Sir, hindi po puwedeng isa lang ang bilhin niyo, couple shirt po kasi ito e.” Wila ng tindera na hindi makatingin kay Cleevan.

Clarianette saw how Cleevan’s eyes widen a bit when he saw the couple shirt. The shirts color is black and white.

Not In The Contract - COMPLETED (PUBLISHED under Precious Pages: LIB BARE)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon